Over 8 000 medlemmer har sagt sin mening om hva Utdanningsforbundet og leder Steffen Handal (bildet) bør prioritere i perioden 2020-2023. Foto: Odin Jæger, VG

Dette vil lærerne at Utdanningsforbundet prioriterer

Barnehagelærerne vil ha økt bemanning. Lærerne i skolen vil ha høyere lønn og bedre tid. Mens enkelte av Utdanningsforbundets medlemmer i universiteter og høyskoler vurderer å melde seg ut av organisasjonen.

Publisert

Over 8 000 medlemmer har sagt sin mening om hva Utdanningsforbundet bør prioritere i perioden 2020-2023. Det kommer fram i rapporten «Vi utdanner Norge» som er utarbeidet før landsmøtet i 2019.

Ikke overraskende er lønn, arbeidstidsbestemmelser og bemanning temaer som går igjen.

Dette er medlemmene opptatt av:

 

Barnehage

1 721 svar har kommet inn.

Utdrag: «Tid er det jeg savner mest i jobben min. Tid til å anerkjenne, lytte, samtale og undre seg og virkelig være til stede for hver enkelt.»

 • Flest innspill er knyttet til ønske om økt bemanning, og det nevnes i over 40 prosent av svarene. Også økt pedagogtetthet er tema flere tar opp.
 • Barnehagelærere og pedagogiske ledere ønsker mer tid til planlegging.
 • Å arbeide for økt lønn blir trukket fram av mange.

 

Grunnskole

3 792 svar har kommet inn.

Utdrag: «Det trengs et realt lønnsløft, føler meg veldig underbetalt i forhold til ansvar og arbeidsmengde og i forhold til andre yrkesgrupper med tilsvarende antall studiepoeng.»

 • Flest innspill handler om at Utdanningsforbundet må jobbe for økt lønn. Noen ønsker flere trinn på ansiennitetsstigen ut over 16 år som et tiltak. Andre vil ha en tydeligere kobling mellom kompetanse og lønn.
 • Mange peker på at kontaktlærere har stor arbeidsbelastning og ønsker et regelverk som gir bedre tid til de ekstra oppgavene og økt lønn for denne funksjonen.
 • Mange er opptatt av å verne om arbeidstidsavtalen.
 • Å arbeide for fortsatt økt lærertetthet er også en hyppig tilbakemelding. Flere mener Utdanningsforbundet må påse at den nye minstenormen for lærertetthet blir fulgt opp i praksis.
 • Lederne peker på at skolelederlønnen er for lav. De ønsker også mer tid til å utøve pedagogisk ledelse.

 

Videregående opplæring

1 171 svar har kommet inn.

Utdrag: «Det er mange yrkesfaglærere som har mye utdanning innenfor sitt fagområde som er relevant for sin undervisning uten at de får noe igjen i form av lønn, på grunn av at det ikke gir studiepoeng.»

 • Bedre lønnsutvikling er det viktigste temaet også for denne gruppen. Mange ønsker bedre uttelling for ansiennitet.
 • Flere uttaler at det er viktig å verne om arbeidstidsavtalen.
 • Lærertetthet er tema også for mange lærere i videregående, og enkelte ønsker seg en minstenorm også her.
 • Bedre muligheter for etter- og videreutdanning er en gjenganger i tilbakemeldingene, og yrkesfagene er spesifikt nevnt.

 

Høyskole/universitet

150 svar har kommet inn.

Utdrag: «Som ansatt i lærerutdanningen ser jeg hvordan Utdanningsforbundet gjør seg stadig mindre relevant for oss som jobber i høyere utdanning, og det er synd.»

 • Mange kritiserer Utdanningsforbundet for ikke å være opptatt av medlemmene i UH-sektoren, ettersom disse har hatt en dårlig lønnsutvikling. Flere peker på lønnsforskjellene mellom ansatte i UH-sektoren og de ansatte i skoleverket.
 • Enkelte skriver at de vurderer å melde seg ut av forbundet grunnet misnøye.
 • Flere tar også opp et ønske om å jobbe for en mer praksisnær lærerutdanning.

 

Voksenopplæring

267 svar har kommet inn.

Utdrag: «Vi føler oss ofte glemt og forbigått både i lønnsforhandlinger og i andre saker. Et eksempel på det er at alle lærere i kommunen har tillegg for telefon unntatt oss, og alle fikk kontaktlærertillegg unntatt oss.»

 • Bedre lønn er et sentralt tema for de fleste.
 • Mange ønsker en bedre arbeidstidsavtale enn dagens.
 • Ønsker bedre muligheter for etter- og videreutdanning.
 • Flere svarer at de ikke synes lærere i voksenopplæringen prioriteres høyt nok.

 

FAS

271 svar har kommet inn.

Utdrag: «Ei lønn å leve av som yrkesaktiv og en pensjon som er god nok til å ha det bra som pensjonist.»

 • Over halvpartene av svarene handler om lønn, blant annet et ønske om større samsvar mellom lønnsnivåene i FAS-systemet og skoleverket.
 • Økte kompetansekrav og mulighet for videreutdanning og bedre bemanningssituasjon er blant tingene som tas opp.

 

Studenter

95 svar har kommet inn.

Utdrag: «Jobb for å skjerme skolen fra politikernes «gode ideer», og jobb for at lærere i større grad skal sette agendaen for skolens innhold.»

 • Innsats for å redusere lærermangelen og økt lærertetthet.
 • Økt lønn og ønske om at utdanning skal lønne seg.
 • Mindre målstyring i skolen.
 • Høyere kompetansekrav i barnehagene og ønske om masterutdanning for barnehagelærere.
 • Mer praksisnær lærerutdanning og mer plass til spesialpedagogikk, psykisk helse og livsmestring.

 

Pensjonister

541 svar har kommet inn.

Utdrag: «Heve lønnen til pensjonistene. Pensjonen skal ha lik vekst som lønna.»

 • Naturlig nok er pensjonistmedlemmene opptatt av pensjon, og de fleste innspillene om dette handler om underregulering av pensjonen – at pensjonistene ikke får samme prosentvise tillegg i lønnsoppgjørene som de som er i arbeid.
 • Flere oppfordrer Utdanningsforbundet til å sikre at pensjonsordningene ikke blir dårligere i tiden som kommer.
 • Flere av svarene tar for seg utdanningspolitiske spørsmål som å jobbe for mindre klasser, nok tid til hver elev, spesialpedagogisk kompetanse, mindre testing og mer praksis og lek.

 

Powered by Labrador CMS