Ledere og ansatte i Osloskolen skal lære å takle vold og trusler

Mandag har Arbeidsmiljøutvalget i Utdanningsetaten behandlet planene for hvordan ansatte og elever skal sikres et trygt arbeidsmiljø. Det skjer etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

Publisert Sist oppdatert

I november i 2021 skrev Dagsavisen at Arbeidstilsynet nå truer Oslo kommune med 20.000 kroner i bot per virkedag dersom ikke Utdanningsetaten oppfyller Arbeidstilsynets krav om å sikre ansatte i Osloskolen mot vold og trusler på arbeidsplassen innen 15. mars 2022.

Nå har Utdanningsetaten laget e-læringskurs både for ledere og ansatte. Ledere er pålagt å gjennomføre et e-læringskurs innen utgangen av februar 2022. Ansatte er pålagt å fullføre e-læringskurs bestående av fem moduler innen utgangen av september i 2022.

På spørsmål til Arbeidstilsynet om dette er tilstrekkelig for å slippe dagbøter får vi følgende svar:

– Virksomheten har frist til 15. mars med å gi oss tilbakemelding. Vi tar ikke stilling til dette før da, sier seksjonsleder Ida Aagaard i Arbeidstilsynet til Utdanningsnytt.

Fra 2016 til 2020 hadde Osloskolen i underkant av 2.000 volds- og trusselhendelser som defineres som svært alvorlige. 141 av dem ble politianmeldt, men kun 13 ble rapportert til Arbeidstilsynet.

E-læringskursene:

Slik er e-læringskursene lagt opp:

Innledende samtale mellom Marte Gerhardsen og Dag Martin Vikheim ca. 10 minutter

Kurs for ledere

  • Å skape det gode arbeidsmiljøet ca. 30 minutter

Må gjennomføres innen 1. mars 2022

Kurs for ansatte

  • Leksjon 1 Luka ca. 10 minutter
  • Leksjon 2 Faglig forandring ca. 40 minutter
  • Leksjon 3 Når ting blir vanskelig ca. 45 minutter
  • Leksjon 4 Skolens handlingsrom ca. 30 minutter
  • Et trygt og godt skolemiljø ca. 15 minutter

På e-læringskursene for ansatte er det lagt opp til fem fellessamlinger for pedagogisk personale, ansatte i aktivitetsskolen og eventuelt annet personale. Ett og ett e-læringskurs skal gjennomføres med øvelser, drøftinger og refleksjoner underveis og drøftinger med nære kollegaer mellom fellessamlingene.

Må gjennomføres innen 1.9. 2022

Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen sa til Dagsavisen at skolene varsler når det er nødvendig, men hun lovet å følge opp Arbeidstilsynets bekymring for underrapportering.

Mangler et godt meldesystem

I november 2021 uttalte hovedverneombud Dag Martin Vikheim seg til Dagsavisen om den manglende rapporteringen til Arbeidstilsynet.

– Per i dag har ikke Osloskolen et avvikssystem eller kvalitetssystem der vold og trusler fra elever rettet mot ansatte kan meldes inn på en enkel, transparent og enhetlig måte. Det eneste elektroniske meldesystemet vi har er kommunens HR-system som mange opplever at er lite selvforklarende, vanskelig og tidkrevende å ta i bruk. Dette har gjort at mange skoler isteden velger å la ansatte bruke den gammeldagse papirmetoden for å melde avvik om vold og trusler.

Han bekreftet at systemet er prisgitt at skolens administrasjon rapporterer hendelsene videre inn i kommunens elektroniske HR-system.

Mandagsmøte med tillitsvalgte

Mandag 24. januar har Arbeidsmiljøutvalget i Utdanningsetaten behandlet etatens opplæringsplaner der ett av målene var å finne ut om Arbeidstilsynets krav etter tilsynet i 2019 er oppfylt. Tillitsvalgte fra lærerorganisasjonene deltok på møtet.

Rune Lang, kontaktperson for videregående opplæring i Utdanningsforbundet Oslo, er opptatt av at Utdanningsetaten lytter til innspill fra ansatte i forbindelse med opplæringsplanene.

– Vi har gitt våre innspill til Utdanningsetaten underveis og sagt klart fra om at det er behov for både ressurser og profesjonelle aktører for å få dette til. Lærere kan ikke gis ansvar for å lære opp andre lærere i forebygging og håndtering av voldelige elever, sier Lang.

I etterkant av møtet får Utdanningsnytt følgende kommentar fra kommunikasjonsavdelingen i Utdanningsetaten: «Arbeidsmiljøutvalget tok saken til orientering, og samarbeidet om tiltakene vil fortsette. Utover det har vi ikke noe spesielt å si nå.»

Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen var ikke tilstede under dagens møte i arbeidsmiljøutvalget.

Ifølge Utdanningsetatens egne undersøkelser og tilbakemeldinger til Utdanningsforbundets tillitsvalgte, opplever mange ansatte i Osloskolen at de står alene når situasjonene topper seg.

«Det våre medlemmer etterlyser aller mest er hvordan de skal håndtere voldelige og truende elever, og ikke minst raskt få hjelp når situasjoner oppstår», uttalte Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo, til Dagsavisen 10. november.

Obligatorisk opplæring

Opplæringen av ledere i Osloskolen er obligatorisk. Det samme gjelder for pedagogisk personale og ansatte i aktivitetsskolen (AKS) og administrativt ansatte. For andre grupper av ansatte, som for eksempel renholdspersonalet, er opplæringen ikke obligatorisk.

E-læringskursene har en introduksjonsvideo som består av en samtale mellom utdanningsdirektør Marte Gerhardsen og hovedverneombudet for Osloskolen Dag Martin Vikheim.

Både Arbeidstilsynet og private aktører har tidligere ytret seg kritisk til digitale kompetansepakker. «Slik vi har lagt begrepet til grunn, krever øvelsesbegrepet fysisk, praktisk trening», skriver tilsynet.

Pål-Erik Ruud, daglig leder i Verge Opplæring AS, har 29 års erfaring i å kurse lærere i håndtering av vold og trusler. Til avisen uttaler han at personalet trenger praktisk opplæring: – Forebygging og håndtering av vold og trusler i skolen kan ikke løses gjennom e-læring, bøker og forelesninger alene. Det er helt umulig, sier han.

Ny handlingsplan skal til politisk behandling

Byrådet i Oslo har nå utarbeidet en egen handlingsplan kalt «Trygge voksne og trygge barn». Det er kultur- og utdanningsutvalget som skal behandle byrådssaken om den nye handlingsplanen. Saken kommer sannsynligvis til å bli satt opp på neste møte som avholdes 2. februar.

I handlingsplanen står det at vold, trakassering, mobbing og trusler kan skje både fysisk og digitalt, noe som kan ødelegge barn og unges opplevelse av trygghet og muligheten deres til å leke og lære. Det står også at dette kan føre til store problemer for ansatte som i verste fall kan få ødelagt helsen.

Videre heter det: Å utvikle trygge relasjoner og gode systemer bidrar til å forebygge, håndtere og forhindre eskalering og gjentakelse av alvorlige hendelser. Dette er en forpliktelse Oslo kommune har som barnehage- og skoleeier, og som arbeidsgiver.

I perioden 2016-2019 ble det registrert en betydelig økning i volds- og trusselhendelser mot ansatte i grunnskoler og videregående skoler i Oslo, men med en liten nedgang fra 2019 til 2020. I ordinære skoler er det vanligvis elever i alderen 6 til 12 år som står bak de fleste hendelsene.

Byrådet skriver at de ikke vet om økningen i antall hendelser skyldes bedre registrering. Omfanget av underrapportering er heller ikke kjent. Oslo kommune er en av få kommuner som aktivt offentliggjør statistikk for volds- og trusselhendelser i skolen.

Powered by Labrador CMS