Søre Ål skole er en barneskole ved Lillehammer. Det var lærerne som i sin tid ønsket mer bunden tid ved skolen.

Ved Søre Ål skole må lærerne være mer til stede på skolen hver uke enn hva som er vanlig. Og det trives de med.

Lærerne ved Søre Ål barneskole i Lillehammer er fysisk til stede på skolen 36,5 timer hver uke. Det er tre og en halv time mer enn hva som er vanlig.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag satte partene seg ned for å forhandle arbeidstidsavtalen for lærere. Et av punktene i avtalen er hvor mye tid arbeidsgiver skal kunne forlange at lærerne er på skolen.

Ifølge forhandlingsleder i KS, Hege Mygland, har de har ingen planer om å kreve endringer i lærernes såkalte bundne og ubundne arbeidstid, altså hvor stor styring arbeidsgiver skal ha over lærernes arbeidstid, og i hvor stor del av tiden arbeidsgiver skal kunne kreve at de underviser og er til stede på skolen for samarbeid og planlegging.

Men dette har vært et tilbakevendende tema.

Ved Søre Ål skole på Lillehammer har de en egen lokalavtale der tiden lærerne må være tilstede på skolen er mer enn hva som er vanlig. Det har de hatt i over tjue år.

Jan Kristian Haugen.

– Jeg begynte ved Søre Ål for tre og ett halvt år siden. Ved min forrige arbeidsplass var det ikke sånn. Men her ved Søre Ål er det praktisk å ha mer bunden tid på skolen. Jeg trives med det. Vi jobber mer i team her og er avhengig av å planlegge sammen, sier Jan Kristian Haugen, lærer og plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet.

Flere øyne

Søre Ål skole har 376 elever dette skoleåret og en åpen planløsning. Undervisningen foregår i landskap, ikke i klasserom. Elevene er organisert i storgrupper på trinnet og består som regel av tre basisgrupper. Elevene deles inn i ulike grupper ut ifra behov. Et lærerteam er ansvarlig for all undervisning på trinnet.

– Vi kan ha store klasser med 50 til 60 elever samtidig og da er vi avhengige av at vi er samkjørte som lærerteam. Ved å jobbe sånn får vi flere øyne på elevene og vi lærerne er også mer synlige for hverandre. Ved at flere jobber sammen kan en lære av hverandre, både om relasjoner og kompetanse, forklarer Haugen.

Arbeidstidsavtalen

  • Arbeidstidsavtalen, som egentlig heter SFS 2213, er en særavtale for lærernes arbeidstid som forhandles direkte med KS. Den gjelder for alle kommuner, unntatt Oslo.
  • Arbeidstidsavtalen for skoleverket ble sist forhandlet i 2019. Da ble avtalen videreført. Dagens avtale går ut ved nyttår. Forhandlinger om en ny avtale startet denne uken. Sluttdato for forhandlingene er satt til 13. desember.
  • Arbeidstid på skolen fastsettes ved partsenighet ved den enkelte skole. Arbeidstiden på skolen kan maksimalt være 9 timer pr. dag og inntil 37,5 timer pr. uke.
  • Dersom partene ikke blir enige blir det en såkalt tvisteløsning som etter arbeidstidsavtalen sier at lærere i grunnskolen må være tilstede på skolen 33 timer i uka.
  • For ungdomsskolen og videregående er antallet timer bunden arbeidstid henholdvis 31 og 29 timer.

Fleksibelt

Lærerne ved Søre Ål skole er minimum 36,5 timer fysisk til stede på skolen hver uke. I sin tid var dette en ordning som ble foreslått av lærerkollegiet ved skolen. Ordningen har overlevd flere rektorer og avstemninger blant lærerne.

– Det er viktig at den bundne tiden fremstår som nyttig. Men all tid må ikke være belagt, det må være rom for at vi også styrer noe av den tiden selv. For eksempel starter vi klokken åtte og begynner undervisningen ni. I det tidsrommet er det lett å nå lærere for de som trenger det, sier Haugen.

En annen fordel han ser med å ha såpass mye bunden tid på arbeidsplassen er at mye av jobben er gjort når han drar hjem.

– Ja jeg er litt mer ferdig med jobb når jeg drar fra jobb enn tidligere, fordi om det alltid er noe som må gjøres hjemme, sier Haugen.

Arbeidsrom

Søre Ål skole, som mange andre skoler, har stadig større utfordringer i forhold til plass.

– Våre arbeidsrom er i mange tilfeller litt små. Vi kjemper for tiden en kamp for ny skole.

– Den store utfordringen med dette er at det kan bli for mye bunden tid for enkelte, men for meg er det med på å sikre at vi kan tilby elevene variasjon og god opplæring. I tillegg er det lettere å fange opp de elevene som kanskje trenger ekstra oppmerksomhet eller oppfølging, sier Jan Kristian Haugen, plasstillitsvalgt ved Søre Ål skole.

Powered by Labrador CMS