Hvem har ansvaret for læreren?

Debatt: Når jeg ser at KS går ut og antyder at lærere egentlig ikke trenger noen utdannelse, så vet jeg neimen ikke hva jeg skal tro.

Publisert Sist oppdatert

Selv om jeg er pensjonert lærer, kan jeg ikke la være å følge med i de ulike debattene om skolehverdagene, på godt og vondt. Det jeg ønsker å si litt om I dette innlegget, er lærerens «ståsted» i all debatten om skolen, barna og foreldrenes retter og plikter.

Det er jo helt klart at elevene har rett til en trygg og god skolehverdag. Og de har rett til et godt læringsmiljø, ikke minst. For å få dette til trenger barna gode og støttende foreldre, og de trenger gode og trygge lærere, blant mye annet.

Når jeg ser at KS går ut og antyder at lærere egentlig ikke trenger noen utdannelse, så vet jeg neimen ikke hva jeg skal tro. Det KS egentlig sier da, er jo at vi trenger ikke skoler. Det vil si at de forsøker å rive beina under sin egen arbeidsplass og organisasjon.

Er det noe barn virkelig trenger i skolen for å få en god og trygg skolehverdag, med et godt læringsmiljø, så er det lærere med pedagogisk kompetanse, og fagkunnskap inkludert gode sosiale evner, som skaper god ledelse i klasserommet. De trenger også gode samtaler med foreldre, kollegaer og alle andre som står barna nær. Dette er neimen ikke noen 09-16-jobb. Og disse egenskapene og kompetansen skapes ikke av ingenting. Men av erfaring og en solid utdannelse.

Utover plikten til å følge opplæringsloven, nødvendig utdannelse, og tilegne seg nødvendig kompetanse har vel læreren også noen rettigheter?

Ifølge Arbeidsmiljøloven har de faktisk det.

LES: KS gir tre grunner til at lærerne er lønnstapere

§ 1-1.Lovens formål

Lovens formål er:

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,

c) å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten,

d) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

e) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,

f) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Jeg er overbevist om at denne loven også gjelder for lærere. Spørsmålet mitt er hvem som har ansvaret for at denne loven blir fulgt?

Skoleeier og rektor har selvfølgelig det overordnede ansvaret, men hvem har det daglige ansvaret for at arbeidsmiljøloven blir fulgt?

I en industribedrift er dette førstelinjeansvaret lagt hos arbeidsleder eller “bas”, eller “sjef” om du vil kalle vedkommende det.

Men hvem er det som har dette daglige ansvaret for hver enkelt lærer, og hvilken kompetanse har vedkommende til en så komplisert oppgave. Der læreren har ansvaret for elevens læringsmiljø, og lærerens overordnede har ansvaret både for elevens og lærerens arbeidsmiljø?

Og har vedkommende kompetanse eller evne til å gi den enkelte lærer inspirasjon og motivasjon slik loven krever? Det er selvfølgelig mellomlederne I skolen jeg snakker om. De som står læreren aller nærmest, og som har personalansvar.

Hvilke opplæring og kompetanse har disse lederne?

Kan det være at de blir rekruttert fra lærere som har gått seg lei fra undervisningen og søker seg en kontorjobb, og eller bedre lønn? Jeg vet ikke. Men når man opplever at en mellomleder ikke vet hva en organisasjon er for noe, så kan man vel tenke at det er dags for en smule kompetanseheving i dette ledersjiktet.

Og en ting er sikkert: Dersom læreren ikke opplever å ha en trygg og god arbeidsdag, der lærerens kompetanse og utvikling blir satt I fokus, og lønnen står i forhold til kompetanse og arbeidsmengde, så vil det gå ut over barna, både når det gjelder læringsmiljø, fravær og frafall.

Powered by Labrador CMS