Høyre går til valg på å teste ut anonym retting av prøver, blant annet i Bergen. Arbeiderpartiet svarer at anonym retting ikke er til fordel for elevene. Foto: Tom-Egil Jensen
Høyre går til valg på å teste ut anonym retting av prøver, blant annet i Bergen. Arbeiderpartiet svarer at anonym retting ikke er til fordel for elevene. Foto: Tom-Egil Jensen

Høyre og Frp vil gjeninnføre anonym retting

Høyre og Frp i Bergen vil ha tilbake ordningen med anonym retting. – Regjeringen bør ikke innføre en slik ordning når de har lovet å jakte på tidstyver, svarer Arbeiderpartiet.

Publisert Sist oppdatert

SI 2015 ble det gjennomført et forsøk med anonym retting i Bergen. Evalueringen viste at lærerne heller er for snille enn for strenge. I 2016 stoppet Ap forsøket. Nå vil Høyre gjeninnføre det.

Høyre går til valg på å teste ut anonym retting av prøver, blant annet i Bergen. I programmet til Bergen Høyre står det: «Gjennomføre forsøk med anonym retting av større prøver i grunnskolen.»

Omkampen faller ikke i god jord hos Arbeiderpartiet. Skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) viser til at forsøk med anonym retting er gjennomført flere steder i Norge og stort sett med samme resultat.

– Vi mener Høyre og Frp, som går inn for anonym retting, bør gjennomgå resultatene av de forsøkene som allerede er gjennomført på ungdomstrinnet i Bergen og Bærum kommuner og på videregående i Stavanger og Møre og Romsdal. Forsøket som ble gjennomført i Bergen viste at anonym retting ikke er til fordel for elevene. I tillegg viser ordningen mistillit til lærerne, sier Engø.

Hun peker på at ordningen i tillegg medfører økt byråkrati.

– Regjeringen bør ikke innføre en slik ordning når de har lovet å jakte på tidstyver, sier Engø.

Forsøket ble stoppet

I Bergen gjennomførte Høyre- og Frp-byrådet i 2015 et forsøk med anonym retting på ti ungdomsskoler.

På tentamen den våren leverte elevene to versjoner av oppgavene sine, en med navn og en uten. Oppgavene ble rettet av både faglærer og ekstern sensor. Over 1100 oppgaver ble vurdert. Målet var å finne ut om elevene fikk riktig karakter på prøvene sine.

I 2016 vedtok nåværende byråd i Bergen , som består av Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre, å avslutte forsøket med bakgrunn i evalueringen.

Evalueringen som ble gjennomført, viste at lærerne som rettet prøver der de kjente eleven heller var for snille enn for strenge når de satte karakterer.

– Mange elever mener trynefaktoren spiller inn når lærere retter prøver. Hva tenker du om det?

– Evalueringen viser at lærernes retting av prøver ikke baserer seg på en negativ trynefaktor som medfører at elevene får dårligere karakterer, sier Engø.

I de fleste tilfellene der elevene fikk forskjellig karakter, ga faglæreren eleven en mer positiv vurdering enn den eksterne sensoren. Forskjellene var størst i norsk og minst i matematikk.

Men fagavdelingen i Bergen kommune konkluderte med at undersøkelsen ikke kan gi svar på om enkeltelever i en klasse blir urettferdig vurdert. For å finne svar på det, må man teste over tid.

Ingen systematisk effekt av trynefaktor

Etter at Elevorganisasjonen gjorde en undersøkelse som viste at seks av ti elever mente at trynefaktor påvirket hvilken karakter elevene fikk, innførte Bærum kommune i 2017 et forsøk med anonym retting på to ungdomsskoler.

Resultatet var at de heller ikke i Bærum kommune klarte å finne en betydelig forskjell i karaktergiving når rettingen blir anonymisert, skrev Budstikka i desember 2017.

Rogaland testet anonym retting i videregående

I Rogaland fylkeskommune ble det gjennomført et forsøk med anonym retting av prøver i videregående skole i 2013. Evalueringen viste at «I den grad det er avvik, så tenderer disse ikke til å gå i disfavør av elevene» og «Lærerne melder om forskjeller som stort sett kan forklares på samme måte som når ordinære besvarelser blir vurdert».

Møre og Romsdal fylkeskommune testet ut anonym retting i 2013. Siden heller ikke dette forsøket kunne dokumentere systematiske avvik, ble også det avviklet.

Høyre og Frp gir seg ikke

I sitt program skriver Unge Høyre:

«Det er viktig med en rettferdig og upartisk vurdering av elevenes arbeid. Flere elever føler at lærerens personlige mening spiller en rolle når karakterene settes. For å motvirke dette, ønsker Unge Høyre at alle store prøver og innleveringer skal rettes anonymt. Med anonym retting har det ikke noe å si hvem du er, den karakteren du får vil være den karakteren du faktisk fortjener.»

Blant annet i Bergen, får Unge Høyre full støtte fra moderpartiet.

Troms Frp vil i sitt partiprogram for kommende periode «Innføre anonym retting av prøver som har innvirkning på standpunktkarakter på alle videregående skoler i Troms og Finnmark.»

Vurderingsordningene kan bli endret

I 2018 fikk en nasjonal eksamensgruppe i oppdrag å gjennomgå vurderingsordningene i norsk skole etter fagfornyelsen. Gruppen skal levere tre rapporter. Oppgaven er å skaffe faktagrunnlag samt forslå endringer i eksamensordningene som følge av fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen. Forslagene som presenteres i den tredje delrapporten ble overlevert til Kunnskapsdepartementet 28. juni og publisert 15. august.

Anonym retting er ikke blant forslagene, men ett av forslagene er bedre sensorskolering.

Powered by Labrador CMS