Liljekonvall er en av plantene som er giftige å spise.

Skole får kritikk for ikke å ha kartlagt giftige blomster bak skolen

I Enebakk har Kirkebygden barne- og ungdomsskole fått en del merknader etter tilsyn.

Publisert Sist oppdatert

I midten av juni ble det gjennomført et tilsyn fra kontor for miljø og folkehelse, skriver Enebakk Avis.

Kartlegge giftige planter

Under tilsynet i Enebakk ble det avdekket at Kirkebygden barne- og ungdomsskole mangler et helhetlig, skriftlig internkontrollsystem med avklaring av roller og ansvar. Det mangler også rutiner for utarbeidelse for regelmessig oppdatering av internkontrollsystemet.

Under befaringen av uteområdene opplyste skolen at elevene benytter skogen bak barneskolen i friminutter og i SFO.

Tilsynet påpeker at virksomheten ikke har «kartlagt hvilke sorter flora som eksisterer i dette området. «Virksomheten bør kartlegge området, slik at giftige planter, blomster m.m. ikke er tilgjengelig for elevene», kommenteres det.

Skolen får blant annet pålegg om å utarbeide en sikkerhets- og risikovurdering av skolens uteområder med en tilhørende sjekkliste for uteområdene.

Radon

Tilsynet fant ut at skolen har et åpent avvik på radon fra 2015, siden det ikke er dokumentert målinger for radon trinn 2. Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager angir at radon bør måles omtrent hvert femte år.

Skolen pålegges å gjennomføre nye langtidsmålinger. Det anbefales at disse målingene utføres på vinteren, i perioden 15. oktober – 15. april.

I tillegg må skolen oversende serviceavtale for ventilasjonsanlegg og utføre/dokumentere inneklimamålinger for å vise at CO2-verdiene i brukstiden ligger innenfor grenseverdiene, skriver Enebakk Avis.

Legionella

Under tilsynet bekreftet skolen at de har ulike skadedyr i bygningene, og at de har kontakt med skadedyrbekjempelsesvirksomheten Anticimex. Det pålegges at siste skadedyrprotokoll fra Anticimex oversendes, samt dokumentasjon for hvilke tiltak som er satt i gang.

Det bes i tillegg om at virksomheten oversender deres rutine for skadedyrbekjempelse, slik at elevene ikke blir utsatt for kjemiske bekjempelsesmidler.

Skolen får kritikk for ikke å kunne dokumentere hvilke tiltak som er gjennomført og utbedret for å redusere forekomsten av legionella i anlegget i skolebygningene.

Det pålegges å oversende dokumentasjon på hvilke tiltak som er gjennomført og utbedret etter utført risikovurdering og prøvetakning av legionellose i 2019.

Det må også innføres en skriftlig rutine for å kontrollere og forhindre spredning av legionella.

Det fleste påleggene må utbedres innen midten av august.

For lite skygge

På ungdomsskolen ble det observert få områder med tilstrekkelige muligheter for skygge.

Det anbefales å bytte ut plexiglass over pergolaen ved ungdomsskolens uteareal med en heldekkende løsning som kan sikre tilfredsstillende områder med skygge

Det etterlyses også håndtak til å åpne vinduer. Alle vinduer skal ha mulighet til å kunne åpnes da det skal være mulighet for lufting med frisk luft og potensielle rømningsveier, påpekes det i rapporten til kommunen.

Kirkebygden barne- og ungdomsskole har ikke tidligere vært godkjent jf. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Barneskolen hadde sist tilsyn i 2017 og ungdomsskolen i 2015.

Powered by Labrador CMS