Mathilde Tybring-Gjedde (H)

Tviholder på kompetansekrav

Mathilde Tybring-Gjedde frykter at færre lærere får videreutdanningen de søker om dersom kompetansevedtaket reverseres.

Publisert Sist oppdatert

– Høyre lover å fortsette vår rekordstore lærersatsing. Flere skal få videreutdanning, og flere skal få mulighet til nye karriereveier i klasserommet. Vi vil øke pedagognormen til 50 prosent, ha flere fagarbeidere og barnehagelærere, og styrke videreutdanningen av barnehageansatte, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

Utdanningsnytt har spurt representanter for partiene om hva som er deres viktigste utdanningspolitiske saker i årets valgkamp.

Nederst i saken finner du også punkter fra partienes partiprogram.

Tybring-Gjedde benytter muligheten til å komme med en skryteliste fra de siste åtte årene i regjering:

– Rekordmange gjennomfører videregående, og 1000 flere elever velger yrkesfag enn studie­spesialiserende. Siden 2014 har 47.000 lærere fått tilbud om videreutdanning, og det er 4500 flere kvalifiserte lærere i klasserommene. Men vi er fortsatt sultne på å løse utfordringer i skolen.

– Og de er?

– Fremdeles faller for mange ut av videregående, for mange begynner på ungdomsskolen uten grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, og for mange får ikke den spesial­undervisningen de trenger. Dessuten må vi fortsette å fjerne tidstyver i skolen.

– Sammen med kommunene må vi finne ut hvilke krav til dokumentasjon og rapportering som ikke trengs. Og vi må få på plass gode digitale systemer for karaktersetting, fravær og informasjonsflyt. Dagens ordninger betyr mye dobbeltarbeid for lærerne.

Vi finne ut hvilke krav til dokumentasjon og rapportering som ikke trengs. Mathilde Tybring-Gjedde

Les også: Høyre-leder Erna Solberg: Vil videreutdanne lærere i flere fag

Kartlegging og full åpenhet

Men å fjerne tidstyver betyr ikke at Høyre vil fjerne rapportering om resultater. De vil ha kartlegging gjennom hele skoleløpet og full åpenhet om resultatene på skolenivå.

– Det er avgjørende for å vite hvordan det går i norsk skole, og for at skolene som trenger det kan få den nødvendige oppfølgingen, sier Tybring-Gjedde.

Hun forklarer hvorfor Høyre også tviholder på kompetansekrav-vedtaket.

– Reverseres det, frykter jeg at mange lærere vil få avslag på søknadene om videreutdanning i fremtiden, fordi kommunene ikke har presset på seg lenger.

Før sommeren skapte Høyre overskrifter med landsmøtevedtaket om nivåinndeling i skolen. Tybring-Gjedde forklarer at det de ønsker, er pilotprosjekter som skal gi mer kunnskap om tilrettelegging og ulike undervisningformer - og avviser at dette er noe de vil pålegge skolene.

– I motsetning til venstresiden vil vi ikke pålegge skolene og lærerne metoder, hverken undervisningsformer, lekseforbud, karakterforbud eller pålagt 60 minutter fysisk aktivitet, sier Tybring-Gjedde.

Fra partiprogrammet:

 • Likebehandle offentlige, ideelle og private barnehager.
 • Innføre en plikt om at alle skoler har tilgang til lærerspesialister i begynneropplæringen innen 2025.
 • Innføre en ny nasjonal prøve i skriving, og erstatte kartleggingsprøven i lesing i 3. klasse med en nasjonal prøve.
 • Gjennomføre en pilot med nivåinndeling i kortere perioder i skolen slik at alle elever opplever tilpasset opplæring.
 • Endre fagsammensettingen i ungdomsskolen og innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag.
 • Beholde lekser, eksamen og karakterer i skolen og prøve ut flere nye eksamensformer.
 • Legge til rette for flere profilskoler i videregående og på ungdomstrinnet, for eksempel innen realfag og yrkesfag.
 • Beholde fraværsgrensen på ti prosent.
 • Innføre modeller for fritt skolevalg i alle fylker.
 • Tillate forsøk med filming av muntlig eksamen.
 • Innføre en gaveforsterkningsordning for å sikre bedre og mer oppdatert utstyr i videregående skoler.
 • Videreføre kompetansekravene til lærere som skal undervise i norsk, matematikk og engelsk og vurdere å innføre kompetansekrav i flere fag.
 • Beholde opptakskravene for lærerutdanningen, med mål om også å innføre krav om karakteren 4 i norsk og engelsk.
 • Skoleeiere skal kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå.
 • Utvide ordningen med et nasjonalt «veilederkorps» , og sørge for at kommuner og fylkeskommuner som havner under en nedre grense for kvalitet, blir pålagt bistand.
 • Ha et mål om å øke pedagogtettheten til 50 prosent og gi flere ansatte i barnehagene etter- og videreutdanning.
Powered by Labrador CMS