Hvordan er reglene hvis du blir syk i ferien? Dette er ett av spørsmålene Marie Ruud tar opp i denne artikkelen.

Dette har du krav på når det gjelder ferie

Juss: Her vil jeg kort ta for meg ferie generelt, samt se på problemstillinger som ofte går igjen.

Publisert Sist oppdatert

Etter ferieloven har arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie hvert år. Lørdag regnes som virkedag etter loven, og 25 virkedager utgjør fire uker og én dag. I tillegg til feriedagene etter ferieloven har undervisningspersonell en tariffestet femte ferieuke, som samlet utgjør 30 virkedager ferie i året.

Avvikling av ferie og feriepenger

Man har både rett og plikt til å avvikle ferie. Dette gjelder også når man skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver har på sin side plikt til å sørge for at full ferie avvikles. For undervisningspersonell er det fastsatt gjennom tariffavtale at hele ferien (fem uker) avvikles sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli måned. Den ekstra ferieuken man har etter fylte 60 år, bestemmer man selv når avvikles.

Dersom man ikke har opptjent tilstrekkelig med feriepenger til å dekke lønnsbortfallet under ferien, er man som hovedregel ikke nødt til å ta ferie. Dette gjelder imidlertid ikke der virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavviklingen, hvilket er tilfelle for skoler.

Det finnes imidlertid en særbestemmelse i hovedtariffavtalen om feriepenger første arbeidsår for undervisningspersonell, hvor lærere skal ha utbetalt full lønn i juni måned dersom de opptjente feriepengene gir et lavere utbetalt beløp. Bestemmelsen gjelder kun for lærere i sitt første yrkesår etter fullført utdanning og som er ansatt for minst ett år.

Sykdom

For å ha rett til utsatt ferie må du ha vært 100 prosent arbeidsufør.

Det følger av ferieloven at dersom du blir syk før ferien, kan du kreve å få utsatt hele ferien til senere i året. For å ha rett til utsatt ferie må du ha vært 100 prosent arbeidsufør. Dersom du blir syk i ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ferie senere i ferieåret. Retten til ny ferie gjelder bare ved egen sykdom, og både ferieloven og hovedtariffavtalen angir at kravet om erstatningsferie må dokumenteres med legeerklæring.

For lærere, som avvikler hele ferien sammenhengende frem til siste virkedag i juli, betyr det at det kun er sykdom i denne perioden som gir rett til erstatningsferie.

All lovbestemt ferie som av ulike årsaker ikke er avviklet i løpet av ferieåret, skal overføres til påfølgende ferieår. Eksempelvis gjelder dette tilfeller der man ikke har fått tatt ut ferie på grunn av sykdom. Det er ikke adgang til å erstatte lovbestemt ferie med utbetaling av lønn, med mindre arbeidsforholdet avsluttes.

Oppsigelse

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke. Dette gjelder imidlertid ikke dersom oppsigelsestiden er tre måneder eller mer. Da kan arbeidsgiver kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden innenfor rammene av ferieloven.

Sier man opp selv, vil det ikke ha noen innvirkning på allerede avtalt ferieavvikling. Allerede avtalt ferieavvikling kan heller ikke endres på grunn av oppsigelse, med mindre arbeidstaker samtykker.

En aktuell problemstilling i forbindelse med oppsigelse er om man kan kreve å få ta ut ferie i oppsigelsestiden. Arbeidsgiver har siste ordet når det kommer til når ferien skal avvikles slik at utgangspunktet er at man ikke kan kreve det. Man kan imidlertid kreve ferien avviklet før oppsigelsesfristens utløp dersom det ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret.

Dersom du ikke får avviklet ferie inneværende år før du avslutter et arbeidsforhold, har du krav på å avvikle ferie hos ny arbeidsgiver så fremt du tiltrer ny stilling innen 30. september samme år.

  • Denne artikkelen ble først publisert i spalten «Lov og rett» i Utdanning nr. 6/2021.
Powered by Labrador CMS