Pugging har fått et ufortjent dårlig rykte, skriver forfatteren av denne boka.
Pugging har fått et ufortjent dårlig rykte, skriver forfatteren av denne boka.

Praksisnær bok om læringsstrategier

Pugging har fått et ufortjent dårlig rykte, hevder Mette Bunting i denne boka.

Publisert Sist oppdatert

Forfatteren innleder med at hun har skrevet en bok hun gjerne skulle hatt tilgang til da hun arbeidet i skolen, og hun ønsker at den vil være nyttig både for helt ferske lærere og lærere som har arbeidet i skolen noen år. Boken oppfyller klart forfatterens motivasjon om å bidra til å være praksisnær. Lærerens sentrale rolle blir trukket frem og illustrert gjennom perspektivet for eldre tiders håndverkstradisjon. Her sammenlignes lærer med en mester i sitt fag, faget læring, en som veileder sine lærlinger frem mot kunnskap og kompetanse.

BOKMELDING

BOKMELDING

Hvordan lære elevene å lære

Av Mette Bunting

Cappelen Damm Akademisk 2020

232 sider

Læringsstrategier

Det er viet god plass til å forklare viktigheten av og bakgrunnen for at elever får bevissthet om egen læring, det som kalles læringsstrategier. Boken inneholder et variert utvalg av innfallsvinkler og oppgaver for å utvikle læringsstrategier.

Forfatteren understreker at noen elever trenger få og utvalgte læringsstrategier, mens andre veksler mellom ulike strategier basert på hva som kreves i oppgaven. Å utvikle læringsstrategier hos elever krever tydelig og god instruksjon, fulgt opp med fremgangsmåte og veiledning.

De ulike læringsstrategiene hukommelse, utdypelse, organisering og forståelse er grundig gjennomgått i egne kapittel. Men samtidig minnes leseren om at disse strategiene også utgjør en gjensidighet, der en strategi hjelper til å bygge opp en annen strategi. For eksempel kan det å bruke hukommelsesstrategi, som innebærer å pugge noe, føre til at eleven sitter med kunnskap som kan komme til nytte når denne skal bruke organiseringsstrategier.

Memorering

Forfatteren mener at pugging eller memorering har fått et noe ufortjent dårlig rykte. Hun mener vi ikke skal være så redd for litt memorering av fakta. Begrepet mnemonics, teknikker for å huske mengder av informasjon, trekkes inn. Her vises til huskeregler som hjelpebetingelser for å huske noe. Det er artig å se hva som kan brukes. «–Tea, se her!», for å hvordan det engelske ordet «teacher» staves. Eller hva med ROGGBIF for å huske regnbuens farver? Boken inneholder mange slike eksempler på hvordan elever og lærere kan bruke hjelpebetingelser for å huske informasjon.

Visualisering

Forfatteren presenterer både tradisjonelle tankekart med ord og en digital variant med bilder. Den digitale tavla er et godt redskap i flere av aktivitetsforslagene som beskrives. Kvadrantmodellen visualiserer de fire fasene som er involvert i å utvikle læringsstrategier; introduksjon, strukturerte oppgaver, åpne oppgaver, mestring og vedlikehold. De Bonos seks tankehatter er en visualisering av ulike tenkemåter, enten man helt konkret lager de fargeglade hattene, eller finner andre måter å gjøre denne bevisstgjøring av tankekategorier tydelig for elevene. Kategoriene her spenner vidt, fra å presentere fakta, følelser, fallgruver, ønskedrømmer, idéskaping og organisering.

Når elevene klarer å kategorisere tankemåtene sine ut fra disse seks kategoriene, er det også lettere å se hvilke faser man ikke har dekket, og at man derfor mangler en bit av dybdeforståelsen. I et gruppearbeid innebære det at man kan gi ulike vinklinger på samme oppgave, og elevene kan bidra på det området de tenker best.

Elevaktiviteter

Her er mange aktiviteter rettet direkte mot elevenes læring, og det å øke bevisstheten om hvordan man lærer. I så måte kan det være nyttig med VØL-skjema (vet – ønsker å vite – har lært – være nyttig). Forfatteren viser hvordan dette kan brukes både individuelt, i små eller store grupper. Det er også flere eksempler på ferdige leseskjemaer, klare til å brukes med elevene.

Trenger man å jobbe med nyordlæring eller å få elevene til å reflektere over hva en tekst forteller, er her gode eksempel på spørsmål. Her er også forslag til skjema som hjelper elevene til å tenke over hvordan læring bygges opp bit for bit, og hva man trenger for å øke forståelse og kunnskap. Boken inneholder også mange forslag til læring gjennom lekeaktivitet.

Eksempler er bruk av spillet Twister i engelskundervisningen, slik at både språk og kropp får utfordringer. Forfatteren går grundig gjennom selve aktiviteten, og tar med en liste over hva man trenger for å gjennomføre aktiviteten.

Oppsummeringer

Boka er spekket med forslag til elevoppgaver og måter å engasjere elevene på, og strekker seg over hele det 13-årige skoleløpet. Mye er nok kjent for lærere som har vært i skolen noen år, men her er helt sikkert et og annet nytt å plukke opp også.

For hvert kapittel er det en kort og informativ oppsummering og spørsmål. Disse spørsmålene kan gi grunnlag for refleksjon og drøfting i personalgrupper. Boka er rettet mot lærere i skolen og lærerstudenter. Særlig nye lærere vil finne alle forslagene om elevaktiviteter nyttig. Det kan også være inspirasjon til å utvikle sin egen aktivitetsbank.

Powered by Labrador CMS