Antallet ansatte i barnehagen over 50 år har doblet seg på ti år

1 av 5 ansatte i barnehagene er nå over 50 år. Flere enn før blir også værende i barnehagejobben ut yrkeslivet, men mange mener lav bemanning er et problem.

Publisert

Det viser en ny rapport fra forskningsstiftelsen Fafo om seniorer i barnehagesektoren.

Antall ansatte over 50 år i barnehagene nær doblet seg fra 2005 til 2015. I slutten av perioden var det over 20 000 seniorer i barnehagene, noe som utgjorde hele 23 prosent av de ansatte.

En av årsakene til at det har blitt flere eldre, er at de eldste årskullene utsetter avgangen fra arbeid i større grad enn tidligere, ifølge rapporten.

– Vi er helt avhengig av at seniorene fortsetter å trives og heller vil komme på jobb hver dag enn å slutte eller bli pensjonister, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk (SSP) i en pressmelding. SSP har finansiert rapporten i samarbeid med Utdanningsforbundet, Fagforbundet og KS.

En av ti faller fra

Slik er utviklingen i hvor mange av de over 50 år som forlater barnehagen, og hva som skjer med dem ( «andel sysselsatte»er de som har gått over i en annen jobb):

Misnøye med bemanning

I tillegg til å analysere data fra Statistisk sentralbyrå, har Fafo-forskerne også gjennomført en nettundersøkelse blant over 5000 barnehageansatte over 50 år. De aller fleste trives på jobb med barna og kollegaene, og de opplever jobben som veldig meningsfull.

Men de peker også på noen særlige utfordringer:

  • Lav bemanning oppleves som et problem for mange. Over halvparten av seniorene oppgir at det ukentlig eller oftere ikke er full bemanning i barnehagen.
  • Nærmere åtte av ti seniorer sier støy er et problem.
  • 70 prosent mener de har for mye å gjøre, og kun en av tre sier de har mulighet til å ta korte pauser ved behov.
  • Blant de seniorene som hadde sluttet i barnehagejobben, mente flertallet at økt bemanning kan føre til at flere klarer å stå lenger i jobben.

Peker på bedre vikarordninger

Blant dem som søker seg over i andre jobber enn barnehage, oppgir mange helseproblemer, arbeidsbelastninger og stress som årsaker.

– Vi har spurt disse hva ved jobben som er stressende, og da peker de spesielt på lav bemanning og støy, sa forsker Tove Midsundstad fra Fafo, da hun presenterte rapporten.

Redusert arbeidstid og økt bemanning er noe mange etterlyser som mulige tiltak.

– De ansatte peker på at de er for få på tidlig- og seinvaktene, hvor de både skal ta seg av barna og foreldrene som kommer for å levere og hente. Og i forbindelse med sykefravær hvor det ikke alltid settes inn vikarer. Det som er problematisk ved bemanning er at det koster, selv om man kan få en gevinst ved reduserte utgifter til helserelaterte ytelser, sa Midsundstad.

Hun viste til at tidligere analyser av effektene av redusert arbeidstid viser små gevinster.

«Spørsmålet er da om økte kostnader til økt bemanning oppveies av reduserte kostnader knyttet til færre på helserelaterte ytelser, og selvfølgelig hvem som får gevinsten av redusert tidligpensjonering, versus hvem som bærer kostnadene ved økt bemanning,» skriver forskerne i rapporten.

De peker på bedre vikarordninger som et tiltak som «kanskje kan være effektfullt, og trolig langt rimeligere og lettere å få til».

Powered by Labrador CMS