Her er kravene fra Utdanningsforbundet for årets lønnsoppgjør

I dag sendte Utdanningsforbundet sine krav til Unio for mellomoppgjøret til våren.

Følgende krav legges til grunn for mellomoppgjøret:

  • En forsvarlig økonomisk ramme basert på frontfaget og mellomårsklausulen i det aktuelle tariffområdet.
  • En prosentvis lønnsutvikling for ansatte med høyere utdanning i offentlig sektor som minst er på linje med den prosentvise lønnsutviklingen for tilsvarende yrkesgrupper i privat sektor.
  • Sentrale lønnsforhandlinger med sentrale prosentvise lønnstillegg.

 

– Må anerkjenne samfunnsoppdraget 

Kravene fra alle Unios medlemsforbund vil sammen med Unios inntektspolitiske uttalelse danne grunnlaget for utforming av de endelige kravene i de ulike forhandlingsutvalgene, heter det ifølge Utdanningsforbundet.

Forbundet viser i sine krav i årets mellomoppgjør til forbundets overordnede tariffkrav fra hovedtariffoppgjøret i 2014.

Forbundet mener at en godt kvalifisert lærerprofesjon er avgjørende for et utdanningssystem med høy kvalitet.

– Et lønnsnivå og en lønnsutvikling som verdsetter utdanning, kompetanse og ansvar er forutsetninger for å kunne rekruttere og beholde dyktige barnehagelærere, lærere og ledere i hele utdanningssystemet, og ansatte i faglig administrativt støttesystem. Utdanningssystemets brede samfunnsoppdrag som bidrag til verdiskaping i samfunnet må anerkjennes, heter det i uttalelsen fra Utdanningsforbundet.

 

Vil tette lønnsgapet

Frontfagsmodellen legger til grunn at det er lønnsutviklingen i industrien samlet sett som skal være normgivende for andre tariffområder. For at ikke lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor skal øke, og for at man over tid kan bidra til å minske lønnsgapet mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrkesgrupper, må de økonomiske rammene for tarifforhandlinger i offentlig sektor minst være på tilsvarende nivå som for industrien samlet.

Den prosentvise lønnsutvikling for ansatte med høyere utdanning i offentlig sektor må minst være på linje med den prosentvise lønnsutviklingen for tilsvarende yrkesgrupper i privat sektor.

Ifølge Unios inntektspolitiske uttalelse for 2015 skal “utdanning, kompetanse, ansvar og risiko, legges til grunn ved utforming av krav, der likelønn skal ivaretas og verdsettingsdiskriminering motvirkes. Samtidig kan grupper som systematisk over tid er blitt hengende etter i lønnsutviklingen kreves kompensert særskilt.”

Powered by Labrador CMS