Venstres Solveig Schytz (V).

– En revolusjon på vår vakt

Venstres Solveig Schytz skryter av sin egen kunnskapsminister for å løfte frem den enkeltes frihet og muligheter.

Publisert

– Politikerne må slutte å detaljstyre skolen. Det er ikke kommunestyrene som skal vedta at alle skoler må bruke iPad eller Stortinget som skal bestemme om elevene skal ha lekser. Vi må ha tillit til fagfolkene og lærerne, sier Solveig Schytz, stortingsrepresentant for Venstre (V).

– Men dere trosser fagfolk og sier ja til språkkartlegging i barnehagen?

– Det er fordi det er så viktig for integreringen. Skolene må ha kunnskap om hvilke barn som trenger ekstra oppfølging.

– Og kunnskapsminister Guri Melby (V) trosset sitt eget fagdirektorat når det gjaldt innføringen av ny nasjonal inntaksordning i videregående?

– Etter ti år i grunnskolen trenger eller ønsker mange elever å skifte skolemiljø. Når vi åpner for seks inntaksområder i hvert fylke, sikrer vi elevers valgfrihet samtidig som fylkene kan gjøre lokale tilpasninger.

Utdanningsnytt har spurt representanter for partiene om hva som er deres viktigste utdanningspolitiske saker i årets valgkamp.

Alle intervjuene finner du her.

Nederst i saken finner du også punkter fra partienes partiprogram.

Schytz roser Melby for nettopp å løfte frem den enkeltes frihet og muligheter: - Fullføringsreformen er et godt eksempel. Endelig skal alle få den tiden og opplæringen de trenger for å fullføre videregående skole. Det er en revolusjon. Jeg er stolt over at den skjedde på Venstres vakt.

– Dere har regjert med Høyre i over tre år. Hva skiller Høyres og Venstres skolepolitikk?

– Skole handler om mer enn å lære grunnleggende faglige ferdigheter. Det handler om å mestre, bli et kritisk tenkende menneske og legge grunnlaget for eget liv. Jeg mener det perspektivet er mye viktigere for oss enn for Høyre.

– Dere vil også skrote Høyres hjertebarn, fraværsgrensa?

– Ja. Den har ingen hensikt når den blir mer til hinder enn til hjelp.

Skole handler om mer enn å lære grunnleggende faglige ferdigheter. Jeg mener det perspektivet er mye viktigere for oss enn for Høyre.
Solveig Schytz

Schytz er også svært skeptisk til regjeringskameratenes forslag om nivåinndeling i skolen.

– Skolen er en av de viktigste felleskapsarenaene vi har. Å lære sammen, med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger, er en verdi i seg selv.

Når det kommer til barnehage er Venstre ifølge Schytz "opptatt av kvalitet, ikke hvem som eier og driver barnehagene".

– Hva er viktigst: å sikre mangfoldet eller å kontrollere hvor pengene går?

– Mangfoldet er en grunnleggende verdi. Systemet som skal sikre at pengene går til barna skal bli bedre, men det er viktig for oss at barnehagene fortsatt likebehandles.

Fra partiprogrammet:

 • Øke andelen barnehagelærere til over 50 prosent i løpet av neste stortingsperiode, opp mot 60 prosent de neste ti årene.
 • Gi barnehagelærere og assistenter tilbud om etter- og videreutdanning, og få flere med mastergradsutdanning i barnehagene.
 • Oppdatere eksamens- og vurderingsformer slik at de i større grad gjenspeiler hovedprioriteringene i fagfornyelsen.
 • Videreutvikle de nasjonale prøvene. Det totale omfanget av nasjonale prøver bør ikke bli større enn i dag for å unngå unødvendig byråkrati og statlig styring.
 • Læreren må få mer tid til primær-oppgavene undervisning, vurdering og forberedelser, blant annet gjennom mer tillitsbasert ledelse, ansvarsreform og færre styringsnivåer.
 • Kreative, praktiske og estetiske fag skal få større plass i skolen, og valgfagtilbudet i ungdomsskolen må utvides.
 • Innføre valgfagordningen på mellomtrinnet.
 • Tilby et annet fremmedspråk utover engelsk som valgfag fra og med mellomtrinnet.
 • Fjerne kravet om at femti prosent av tiden i grunnskolens religionsfag må brukes på kristendom. Avskaffe deltakelse i religiøse seremonier i regi av den offentlige skolen.
 • Øke lærlingtilskuddet, fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og øke rådgivningskompetansen til fylkeskommunene for opplæring og oppfølging av bedrifter som ønsker å ta imot lærlinger.
 • Arbeide for fritt skolevalg i hele landet også på tvers av fylkesgrenser.
 • Fjerne den nasjonale fraværsgrensen i videregående opplæring.
 • Det skal være rom for flere friskoler
 • Bevare et mangfold blant de private barnehagene, og sikre en finansiering som gjør det mulig å drifte små, uavhengige barnehager også i framtida.
Powered by Labrador CMS