– Jeg opplever det som uheldig at Anne Lindboe i PBL forsøker å fremstille sektoren som mer kontrollert og underlagt tilsyn enn den faktisk er, skriver Bente Seierstad, daglig leder i Trollsteinen barnehage. Arkivfoto: Jørgen Jelstad, Utdanning
– Jeg opplever det som uheldig at Anne Lindboe i PBL forsøker å fremstille sektoren som mer kontrollert og underlagt tilsyn enn den faktisk er, skriver Bente Seierstad, daglig leder i Trollsteinen barnehage. Arkivfoto: Jørgen Jelstad, Utdanning

Det hjelper ikke oss private barnehager hvis Anne Lindboe er upresis om virkeligheten

I møte med de utfordringene vi har i den private barnehagesektoren, trenger vi helt opplagt at PBL-ledelsen opptrer ryddig og saklig.

 

Dette innlegget ble opprinnelig publisert i Dagsavisen Nye Meninger.

* Bente Seierstad er daglig leder i Trollsteinen barnehage i Larvik.

 

Etter flere oppslag om misbruk med offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager, har direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Anne Lindboe, forsvart barnehagesektoren ved å påpeke at bransjen «faktisk er ganske strengt regulert». Spesifikt har Lindboe vist til at revisor skal levere en særattestasjon som bekrefter at barnehagen har brukt penger i tråd med barnehageloven. Som daglig leder i en privat barnehage opplever jeg at det er uheldig at Lindboe forsøker å fremstille sektoren som mer kontrollert og underlagt tilsyn enn den faktisk er.

 

Slik jeg leser Lindboes uttalelser, forsøker hun å legitimere bransjen, samtidig som hun ikke ønsker økt økonomisk tilsyn. Det gjør hun ved blant annet å påpeke at revisor skal attestere på at barnehagen bruker pengene i tråd med kravene i barnehageloven, i et tilsvar til AP-politiker Marianne Riis Rasmusen i Asker.

 

PBL har også på sin egen side, www.enbedrebarnehage.no, trukket frem spesifikt at revisor skal bekrefte at barnehagen bruker pengene i tråd med kravene i barnehageloven og forskrift.

 

Når Lindboe og PBL i den offentlige debatten forsøker å hevde at revisors kontroll er større enn det den er, er dette i beste fall svært unyansert. Jeg vil også tørre å påstå at det er direkte misvisende dersom en forsøker å skyve tilsynsmyndighetenes oppgaver over på revisorstanden.

 

Revisor reviderer regnskapet, både det offisielle årsregnskapet og BASIL-rapporteringen, som også er et regnskap. I forbindelse med revisjonen vurderer revisor om det foreligger brudd på lover og forskrifter som har vesentlig effekt på regnskapet, men ikke overholdelse av regelverk generelt. Regnskapene kan være ett av flere grunnlag for å vurdere om barnehagen bruker midler i tråd med lov og forskrift. Men en revisjon av årsregnskapet og BASIL-rapporteringen er ingen fullgod kontroll eller bekreftelse på at pengene brukes i samsvar med lov og forskrift.

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har også gitt en uttalelse om revisors rolle spesifikt, i et nyere avsluttet tilsyn. I den rapporten uttaler Fylkesmannen i Oslo og Akershus at revisors oppgave i all hovedsak er å undersøke om regnskapstallene er reelle, om det er åpenbart at kostnader ikke er reelle samt om det foreligger vesentlige feil ved regnskapet. Selv om regnskapene er godkjent av revisor, medfører ikke dette at denne har godkjent at barnehagens regnskap er i tråd med kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, slik disse er oppstilt i barnehagelovens paragraf 14a. En revisor vil ikke direkte undersøke regnskapet sett opp mot kravene som oppstilles i barnehageloven.

 

Jeg mener det er viktig at kommunene faktisk leser regnskapene de mottar og vurderer om disse regnskapene tilsier ytterligere oppfølging fra kommunens side. Men gjennom Lindboes utsagn fremstilles det som om sektoren er noe mer kontrollert og underlagt mer tilsyn enn den faktisk er. Det gir et skjevt bilde av virkeligheten.

 

Vi som driver private barnehager, er avhengige av tilliten vi er gitt når vi forvalter foreldrebetaling og tilskuddsmidler. Oppslag om uriktig bruk av barnehagepenger svekker den tilliten. Da hjelper det dessverre ikke hvis Lindboe og PBL-ledelsen er upresise i den offentlige debatten. I møte med de utfordringene vi har i sektoren, trenger vi helt opplagt at PBL-ledelsen og Lindboe opptrer ryddig og saklig.

 

Til orientering er mine refleksjoner rundt revisors kontroll opp mot barnehageloven, sikret og sjekket opp med Morten Thuve, partner i revisornettverket BDO Norge.