Annonse

Fire tiltak skal få flere til å fullføre skolen

En ny stønad og lønnsrefusjon er blant tiltakene for å få flere voksne til å fullføre grunnskole og videregående opplæring.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Livsoppholdsutvalget overrakte i dag sine anbefalinger om finansiering av livsopphold for voksne i grunnskole- og videregående opplæring.

– Gjennom de siste 15 årene har vi sett at de som ikke fullfører videregående, lettere faller utenfor arbeidslivet, enn dem som fullfører. Svak deltakelse handler om langt mer enn mangel på penger til livsopphold. Likevel er det god samfunnsøkonomi å forbedre støtteordninger når samfunnet tjener på at de som mangler grunnopplæring fullfører denne, sier leder i Livsoppholdsutvalget, Oddbjørn Raaum, i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

 

Regjeringen oppnevnte Livsoppholdsutvalget i mai 2017, som en oppfølging av stortingsmeldingen Meld. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring. Utvalget har hatt i oppgave å vurdere støtte til livsopphold for voksne som trenger grunnopplæring.

 

Omkring fire av ti av voksne (25-54 år) uten fullført videregående er ikke i jobb. Stadig flere uten fullført videregående står utenfor arbeidslivet, samtidig som andelen med uføretrygd og andre helserelaterte ytelser øker.

 

Utvalget legger vekt på at opplæringstilbudene bør bli mer fleksible og tilrettelagt for voksne, og peker på at dette er en forutsetning for å lykkes med målet. Regjeringen har også satt i gang forsøk der voksne kan ta fleksible moduler innen enten Forberedende voksenopplæring (FVO), som er en kombinasjon av grunnskoleopplæring og norsk og samfunnskunnskap, og moduler i noen lærefag i videregående opplæring.

 

 

Utvalgets fire hovedforslag

Dagpenger ved grunnskole og videregående opplæring. Utvalget foreslår at arbeidsledige skal kunne kombinere mottak av dagpenger med redusert sats og opplæring på heltid med sikte på fullføring av grunnskole- og/eller videregående opplæring, uten krav om å være disponibel for arbeidsmarkedet.

 

Lønnsrefusjon ved utdanningspermisjon. Utvalget anbefaler at det prøves ut en ordning med lønnsrefusjon ved utdanningspermisjon, for personer som innfrir kriteriene for utdanningspermisjon, og som jobber i privat bedrift med færre enn 50 ansatte.

 

Endringer i Lånekassen med mål om å forbedre og tilpasse vilkårene for utdanningsstøtte til voksne som tar grunnskole- og videregående opplæring. Utvalget foreslår å løfte ut voksne elever i grunnopplæringen som egen gruppe i forskriften om utdanningsstøtte for å tilpasse fleksibiliteten til nye opplæringsformer på nett og i moduler. Utvalget foreslår å øke stipendandelen til 60 % for voksne i grunnopplæringen og gi dem tilbud om tilleggslån og inntektsavhengig tilbakebetaling.

 

Ny grunnskolestønad for voksne uten fullført grunnskoleopplæring. Utvalget foreslår at det etableres en kommunal grunnskolestønad på 2G årlig ved fulltids opplæring. Mange i denne gruppen har gjennomført i introduksjonsprogrammet, og da gjerne for en tid tilbake, uten å ha fått fullført av grunnopplæringen. Grunnskolestønaden vil gi kommunene mulighet til å målrette livsoppholdsytelsen mot skolegang og kompetanseøkning av innbyggerne.

 

Sendes på høring

–Utvalgets arbeid er viktig for tre av regjeringens viktigste satsinger: Inkluderingsdugnad, Integreringsstrategi og Lære hele livet-reformen. Nå skal forslagene i rapporten sendes på høring, deretter vil jeg sammen med arbeids- og sosialministeren gå gjennom forslagene og vurdere hvordan tiltak bør følges opp, sier Jan Tore Sanner. 

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!