Annonse

Svar fra Kunnskapsdepartementet

Dette innlegget er et svar til en artikkel i Utdanning nr.17/2014.

Annonse

Svaret fra Kunnskapsdepartementet under er et fyldigere tilsvar til denne artikkelen, hvor forsker Thomas Nordahl mener regjeringen kaster bort penger ved å bruke 1 milliard kroner på lærernes etterutdanning.

 

Kunnskapsdepartementets dokumentasjon for påstanden «det er grundig dokumentert i forskningen at elevene lærer mer når lærerne er faglig sterke»:

  • I Hattie sin oversikt over ulike faktorer som påvirker elevenes læringsutbytte, har kompetanseutvikling relativt sterk effekt (effektstørrelse ca 0,6). Kilde: Hattie (2009): Visible learning – A synthesis of 800 meta-analyses relating to achievement
  • Etter å ha gjennomgått 6000 utdanningsforskningsstudier oppsummerer Dansk Clearinghouse at det er en sammenheng mellom faglige dyktige lærere og elvenes læringsutbytte. Høy fagkunnskap gir tiltro til egne evner, en ”friere” tilnærming til faget og mer variert undervisning. Kilde: Nordenbo m.fl. (2008): Lærerkompetanser og læring i førskole og skole. Dansk Clearinghouse 
  • En norsk studie har undersøkt sammenhenger mellom formell kompetanse og elevresultater. Studien viser en positiv sammenheng mellom lærerens utdanning og elevens faglige prestasjoner på nasjonale prøver og eksamen i 10. trinn. Studien finner positive sammenhenger mellom nasjonale prøver i regning og økning i andelen lærere med videreutdanning (effektstørrelse=0,22), annen utdanning på 3-4 år (effektstørrelse=0,54) og høyere universitetsutdanning (effektstørrelse=0,51), relativt til lærerutdanning. Studien finner også at skoler der mange lærere har en stilling som adjunkt med opprykk eller lektor, relativt til adjunkt, er de faglige prestasjonene i matematikk bedre enn andre skoler. Betydningen av lektor (hovedfag) er enda større, sammenliknet med adjunkt (lektoreffekten er 0,56). Kilde: Torberg Falch og Linn René Naper (2008): Lærerkompetanse og elevresultater i ungdomsskolen. Senter for økonomisk forskning. SØF-rapport nr. 01/08.
  • På grunnlag av et meget omfattede datamateriale – 65.000 lærere – finner Darling-Hammond en positiv sammenheng mellom lærernes faglige og pedagogiske ferdigheter og elevenes læringsutbytte. Lærerkvaliteten (målt som sertifisering og fordypning i undervisningsfaget) forklarer mellom 61 prosent og 80 prosent av variasjonen i matematikk og leseprestasjoner. Det er mye. Kilde: Darling Hammond (2000): Teacher quality and Student achivement   
  • Effekten av kompetanse kan avta over en viss terskelverdi.  Læreren må ha en viss fagkompetanse, men læringsutbytte til elevene blir ikke nødvendigvis bedre av at læreren har svært høy fagkompetanse, som f.eks doktorgrad. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor dette brekkpunktet ligger. 

KD viser også til følgende ti studier:

Monk, D. H. (1994): Subject matter preparation of secondarymathematics and science teachers and student achievement.Economics of Education Review 13, nr. 2

Munthe, E. (2001): Professional Certainty/Uncertainty: How (un)certain are teachers, what are they (un)certain about, andhow is (un)certainty related to age, experience, gender,qualifications and school type? European Journal of TeacherEducation vol. 24, nr. 3, s. 355–368

Wilson, S., R. Floden og Ferrini-Mundy (2001): TeacherPreparation Research: Current Knowledge, Gaps andRecommendations. University of Washington: Center for the Study of Teaching and Policy

Darling-Hammond L. og P. Yongs (2002): Defining HighlyQualifed Teachers: What Does Scientifically-Based ResearchActually Tell us? Education Researcher 31 (9)

OECD (2005): Teachers Matters. Attracting, developing andretaining effective Teachers. Paris: OECD

Yoon, K. S., T. Duncan, S.W.Y Lee, B. Scarloss og K.L. Shapley(2007): Reviewing the evidence on how teacher professionaldevelopment affects student achievement (Issues and Answers Report, REL 2007–No. 033). Washington, DC: U.S.Department of Education

Falch T. og L. Renée Naper (2008): Lærerkompetanse og elevresultater i ungdomsskolen. SØF-rapport 01/2008

Blank, R.K. og N. de las Alas (2009): Effects of TeacherProfessional Development on Gains in Student Achievement.Council of Chief State School Officers, Washington, D.C.

Metzler, J. og L. Woessmann (2010): The Impact of Teacher SubjectKnowledge on Student Achievement: Evidence from Within-Teacher Within-Student Variation. IZA Discussion Paper Nr.4999

Goldhaber D., J. Cohen, og J. Walch (2013): Is a good elementaryteacher always good? Assessing teacher performanceestimates across subjects.Economics of Education. Volume 36, October 2013,s. 216–228