Nytt skoleår – null mobbing?

I disse dager går nesten 22.000 barn og unge opplendinger inn skoleporten igjen. Sommerferien er over, og mange gleder seg til et nytt skoleår.

Likevel: noen gruer seg. Mobbing er en realitet også i Oppland. For de som opplever det, kan det være ødeleggende for hele livet. Det må vi aldri glemme. Noen ganger kan det virke som vi som arbeider med eller i skoleverket er opphengt i paragrafer og regelverk, tiltak og vedtak. Det er viktig å huske på, og være bevisst hvorfor regelverket er der; nemlig for å sikre at barna har det trygt og dermed legge grunnlaget for både trivsel og læring.

Nytt ved skolestart i år er at fylkesmannsembetene er tettere på mobbesaker. Ikke fordi vi skal – eller kan – løse den enkelte sak, men fordi vi kan være pådriver og veileder slik at den enkelte skole løser saken. Det nye regelverket gjør det mulig for elever og foreldre å melde inn en sak om mobbing eller dårlig skolemiljø direkte til Fylkesmannen. Det skal gjøre det enklere å få hjelp.

Mange trenger å få hjelp. Ifølge elevundersøkelsen 2016 blir over 100 sjuendeklassinger i Oppland mobbet av medelever 2-3 ganger i måneden eller oftere. Målinger for andre klassetrinn har vi ikke. Men de som opplever å ikke ha det trygt og godt er opplagt for mange.

Mobbing og krenkelser er noe av det mest alvorlige barn og ungdom kan bli utsatt for, og gir økt risiko for å utvikle psykiske problemer. Vi kan derfor aldri gi slipp på målsettingen om at absolutt alle barn og unge skal oppleve å ha det trygt og godt på skolen. Nøkkelen til dette ligger ikke på Fylkesmannens bord, men i den enkelte skole. Det beste er om skolen greier å finne gode løsninger i mobbesaker på egen hånd. Det ønsker Fylkesmannen å bidra til. Men vi skal også være der for å fange opp de sakene der skolen ikke klarer å hjelpe elever raskt nok og godt nok.

Forsøker vi å bortforklare eller bagatellisere mobbing, er vi med på å hindre at det blir oppdaget. Hvis en elev opplever at han eller hun blir mobbet eller krenket på annen måte, skal det tas på alvor av oss voksne. Det gjelder uavhengig av hva voksne har sett og oppfattet.

Med det nye regelverket er nulltoleranse mot mobbing lovfestet. Skolene har en aktivitetsplikt – altså plikt til å avdekke, undersøke og handle i mobbesaker. I dette ligger det at alle som jobber på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Skolene skal undersøke all mistanke om mobbing, og sette inn tiltak når en elev ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. Når skolen setter inn tiltak, skal det også lages en plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres.

I det nye regelverket ligger altså at elever og foreldre skal kunne melde en sak direkte til oss dersom de mener at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin. Fylkesmannen går fra å være en klageinstans til å bli en førstelinjeinstans som kan pålegge tiltak og i ytterste konsekvens bøtelegge kommuner som ikke oppfyller aktivitetsplikten. Det er en oppgave vi tar på alvor.

Nye regler kan ikke få slutt på mobbingen alene. Mange som blir mobbet opplever at de voksne på skolen ikke legger merke til mobbingen. Derfor trenger vi tydelige voksne som har kompetanse til å se og oppdage hva som faktisk foregår barn imellom, og evne og vilje til å sette i verk tiltak som virkelig virker.

Mange kommuner og skoler arbeider godt med læringsmiljø, men vi ser likevel at det er et behov for mer kunnskap i skolen, både når det gjelder å forebygge, oppdage og håndtere mobbing. Her har kommunene og de private skoleeierne et viktig ansvar, som Fylkesmannen ser at tas på alvor.

Det er skolens ansvar å sørge for at den enkelte elev har det trygt og godt på skolen. Vi vet at langsiktig, systematisk og helhetlig arbeid med miljøet i skolen gir resultater. Like fullt er det viktig at skolene jobber raskt og riktig når mobbesaker oppstår. Vi vil bidra til at skolene tar ansvaret sitt på alvor slik at færre elever trenger å oppleve mobbing på skolen.

Dersom noen likevel skulle oppleve å ikke ha et trygt og godt skolemiljø skal vi hos Fylkesmannen sørge for at skolene setter inn andre og bedre tiltak.

 

 

  • Ingrid Bøe er utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oppland

 

Dette innlegget er først publisert i denne bloggen

Powered by Labrador CMS