Ni av ti rektorer ønsker omorganisering i skolen

Ni av ti rektorer mener dagens skole er ineffektiv og må omorganiseres.

Det viser en undersøkelse Skolelederforbundet har gjennomført blant 415 rektorer fra alle skoleslag i hele landet.

 Undersøkelsen viser at et overveldende flertall av rektorene ikke er fornøyd med hvordan dagens skole er organisert.

  • Ni av ti mener skolen trenger flere administrativt ansatte, slik at rektor faktisk får tid til å følge opp lærerne.
  • Sju av ti rektorer mener de har for lite frihet til å fordele personalressurser og oppgaver.
For liten tid

Forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl mener tallene viser at norsk skole trenger en modernisering av organisasjonsstrukturen.

– Skoleledere må ikke gjøres til juridiske saksbehandlere og regnskapsførere. De trenger tid til å utøve pedagogisk lederskap, slik at læringsutbytte for elevene kan sikres, sier hun til NTB.

 – Det er på høy tid at kommunene tar inn over seg sektorens egen virkelighetsbeskrivelse, og forsterker skolene med andre yrkesgrupper, sier hun.

I tillegg til flere administrativt ansatte, svarer rektorene i undersøkelsen at skolen også har et stort behov for vernepleiere, psykologer og barne- og ungdomsarbeidere for å møte kravene samfunnet setter til skolen

Nedlesset i arbeid

En undersøkelse YS foretok i 2011, viste at ingen andre ledergrupper følte seg så nedlesset i arbeid som rektorer og barnehagestyrere.

Tallene ble understøttet av funnene til det regjeringsoppnevnte Tidsbrukutvalget, som så på tidsbruken i grunnskolen. Utvalget fant at norske skoleledere bare får brukt en tredel av arbeidsdagen på kjerneoppgavene.

I en rekke OECD-undersøkelser de siste årene har også Norge kommet dårlig ut når det gjelder hvor mye tid rektorene bruker på pedagogisk oppfølging. I en OECD-rapport fra 2011 ble det påpekt at tilfeldig og for lite oppfølging av lærerne utgjør en risiko for undervisningen i norsk skole.

– Opp til kommunene

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier hun har stor forståelse for at skolelederne ønsker å bedre kunne følge opp det pedagogiske arbeidet i skolen.

– Kommunene har stor frihet til å organisere skolene på en måte som gjør dette mulig, sier hun til NTB.

Halvorsen sier hun i en stortingsmelding tidligere år varslet et pilotprosjekt for bruk av flerfaglig kompetanse i skolen.

– Vi har tro på at for eksempel miljøarbeidere og bedret skolehelsetjeneste kan avlaste lærere og rektorer slik at de kan bruke mer tid på det pedagogiske. Flere yrkesgrupper skal også bidra til at skolen kan styrke sin forebyggende innsats overfor sårbare elever, sier Halvorsen.

Ett nytt prosjekt for å kartlegge hvor mye tid skoleledere og lærere i dag må bruke på å rapportere til ulike myndigheter, skal også ment å hjelpe rektorer og lærere til å få en bedre balanse mellom rapportering og tid til å forbedrede egen ledelse, undervisnig og skolen som organisasjon, sier Halvorsen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS