Halvparten av bachelorstudentene bruker mer enn normert tid på graden sin, ifølge SSB. Foto: Pixabay
Halvparten av bachelorstudentene bruker mer enn normert tid på graden sin, ifølge SSB. Foto: Pixabay

Kun halvparten av bachelorstudenter fullfører studiet på normert tid

Halvparten av bachelorstudenter fullfører ikke graden på normert tid, ifølge tall fra SSB. Flere kvinner enn menn fullfører, og de yngste fullfører oftest.

I perioden 2008–2012 begynte om lag 167.000 studenter på et bachelorstudium for første gang. Kvinneandelen var på 59 prosent. Blant studentene som fullfører på normert tid, er det store forskjeller mellom kjønnene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tre år etter studiestart hadde 50 prosent av kvinnene fullført sin bachelorgrad, mens 43 prosent av de mannlige studentene gjorde det samme.

De yngste fullfører oftest

Dette kan blant annet ha sammenheng med at jenter i snitt gjør det bedre enn gutter i grunnskolen.

Ved avsluttet grunnskoleutdanning har jenter i snitt 4,6 flere grunnskolepoeng.

Også alder spiller inn. Nesten halvparten av studentene som var under 21 år da de begynte, hadde fullført en bachelorgrad innen tre år.

Det samme gjaldt 51 prosent av dem som var mellom 21 og 24 år. Til sammenligning fullførte 42 prosent av studentene mellom 25 og 29 år innen tre år, og for de eldre aldersgruppene er tallet enda lavere.

Økonomifag kommer dårlig ut

Det er dessuten store forskjeller mellom de ulike fagfeltene. Flest studenter som tar samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, fullfører. Blant annet politiutdanningen kommer under dette fagområdet.

Deretter kommer helse-, sosial- og idrettsfag. Her fullførte henholdsvis 68 og 55 prosent av studentene på normert tid.

Dårligst ut kommer økonomiske og administrative fag (39), samt humanistiske og estetiske fag (41).

Tett oppfølging

Felles for fagfeltene hvor studenter er best til å fullføre, er at studiene ofte leder fram til en bestemt yrkestittel, for eksempel sykepleier- og politiutdanningen.

Store deler av undervisningen er ofte obligatorisk, studentene får tett oppfølging fra sin utdanningsinstitusjon, og studiene er i større grad relatert til studentenes fremtidige yrke.

(©NTB)