En skidag der barna får prøve seg i bakkene ved hjelp av skiheis kan virke som en god plan, men er ulovlig dersom barna må betale selv og det skjer i skoletiden. Foto: Noel Abejo
En skidag der barna får prøve seg i bakkene ved hjelp av skiheis kan virke som en god plan, men er ulovlig dersom barna må betale selv og det skjer i skoletiden. Foto: Noel Abejo

– Ulovlig å kreve penger for heiskort på skidager

Betaling for skiheiskort, egenandel på klasseturer og krav om penger til klassekasser, er vanlig på mange skoler. Og et brudd på opplæringsloven, mener fylkesmennene.

Publisert

Fylkesmennene foretok i fjor elleve tilsyn hvor de undersøkte om skolene bryter loven og tar betalt for skoleaktiviteter. Alle skolene som ble undersøkt, krevde penger fra foreldre.

– Vi vil oppfordre foreldrene til å kontakte skolen hvis de opplever at gratisprinsippet blir brutt. De kan også melde saken til Fylkesmannen, som har tilsynsmyndighet for offentlige skoler, sier Anna Beskow, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Fylkesmannen i Hordaland har i år sjekket gratisprinsippet i to ungdomsskoler og funnet brudd på loven ved begge to.

Skolene krevde blant annet penger for heiskort i alpinanlegg. Fylkesmannen skriver i rapporten:

«Slik Fylkesmannen vurderer dette, så er alle aktivitetar skulen legg opp til i løpet av ein skuledag å rekne som opplæring. Skulen kan difor ikkje krevje at elevane dekkjer heiskort og leige av utstyr sjølv. Så lenge dette er eit tilbod som ein del av opplæringa, har elevane krav på å delta utan å betale for det.»

 

Kan ikke be om egenandel på turer

Begge skolene i Hordaland ga også elever fri til å dra på lengre turer. Disse turene ble definert som foreldrestyrte turer, og det ble krevd egenandel.

Fylkesmannen mener skolen ikke har lov til å gi en hel klasse permisjon fra skolen for å dra på tur, og at skolen ikke har adgang til å tillate foreldrestyrte turer. En ungdomsskole i Hordaland får kritikk for praksisen, og dette skriver fylkesmannen i fylket:

 «Fylkesmannen vil her kommentere at sjølv om skulen omtalar desse arrangementa som foreldrestyrte turar, både i tilbakemeldingane i tilsynet og i retningslinjene for turane, så er dette å rekne som ein del av den ordinære opplæringa …»

 

Gavekonto

Å be foreldre om penger til avslutninger, gaver til lærere og andre mindre utgifter er vanlig praksis i skolen. Dette omtales som klassekasser, og er frivillig. Fylkesmannen i Hordaland mener skolene må være enda bedre til å orientere om at innbetaling til en slik felleskasse er frivillig. Etter tilsynet på en ungdomsskole skriver fylkesmannen i Hordaland dette:

«Ut frå den dokumentasjonen som ligg føre i tilsynet vurderer Fylkesmannen det slik at skulen ikkje sikrar at bidrag til gåvekontoar eller gåvekasser reelt sett er frivillige. Rektor skriv at det skjer at foreldre blir kravd for bidrag til slike kasser. Dette er etter Fylkesmannen si vurdering ikkje i tråd med retten til gratis opplæring.»

Utdanningsdirektoratet skriver i sin årsrapport at kommunen og fylkeskommunen ikke kan kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i sammenheng med grunnskoleopplæringen eller videregående opplæring.

For eksempel kan ikke skolen kreve betaling fra elevene eller foreldrene til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskole, ekskursjoner eller andre turer, som er en del av grunnskoleopplæringen. Opplæringen skal være gratis slik at alle elever kan delta på lik linje uavhengig av økonomisk bakgrunn.