Fortsatt tredeling av lærerutdanningene

Regjeringen beholder dagens tredeling av lærerutdanningene. Grunnskolelærerutdanningene deles inn i 1. til 7. trinn og 5. til 10. trinn. Lektorutdanningen for 8. til 13. trinn blir stående.

Publisert

Rammeplanutvalget, som leverte sin innstilling til Kunnskapsdepartementet 15. april, kom fram til samme konklusjon.

Utvalget fikk i oppdrag å se nærmere på trinninndelingen i grunnskolelærerutdanningene etter at det ble bestemt at disse skal gjøres om til masterutdanninger.

– Vi har lyttet til et enstemmig utvalg og er enige i at dette er den beste løsningen når vi styrker grunnskolelærerutdanningene til å bli master, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, på Kunnskapsdepartementets hjemmeside.

– Det er avgjørende at vi har lærere som har tung og spesialisert kompetanse på de aller minste i skolen. Det sikrer vi gjennom å beholde en 1-7-utdanning med hovedvekt på de minste, sier Haugstad.

 

Utfyllende kompetanse

Kunnskapsdepartementet mener at en videreføring av dagens trinndeling i lærerutdanningene fører til at elevene møter lærerteam med utfyllende kompetanse. Fordelene er blant annet:

• Det muliggjør bedre tilpasset opplæring for elever med ulike kunnskapsnivå på samme trinn.

• Ulike veier til tilsetting på mellomtrinnet gir skoleeier større fleksibilitet ved tilsetting, men også ved fag- og timefordeling.

• Det er lagt vekk på kjønnsaspektet i lærerutdanningene. Flere menn søker seg til grunnskolelærerutdanningen på 5. til 10. trinn. Det gir økt tilgang på mannlige lærere i grunnskolen.

• Sikrer at grunnskolelærerutdanningen på 1. til 7. trinn forblir en utdanning spesielt innrettet mot de første skoleårene. Vektleggingen av elevenes første år kan risikere å bli forstyrret dersom grunnskolelærerutdanningen på 5. til 10. trinn forsvinner.

 

Støttes også av Utdanningsforbundet

Også Utdanningsforbundets sentralstyre støtter den tredelte lærerutdanningen. Det ble besluttet på sentralstyrets møte i februar 2015.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet støtter også tredelingen. Det ble besluttet på Pedagogstudentenes landsmøte, som ble avholdt 16. til 19. april på Sundvollen i Buskerud.