Regjeringen har sendt ut på høring et lovforslag som skal kunne sørge for at elever i videregående tvangsflyttes. Ill.foto: Utdanning
Regjeringen har sendt ut på høring et lovforslag som skal kunne sørge for at elever i videregående tvangsflyttes. Ill.foto: Utdanning

Regjeringen vil ha tvangsflytting av elever i videregående skole - 3 vilkår må være oppfylt

Regjeringen foreslår at elever i videregående skole kan pålegges å bytte skole dersom de forårsaker et uforsvarlig skolemiljø for sine medelever.

I de alvorligste tilfeller av mobbing og trakassering er det allerede lovregulert at elever i grunnskolen kan bli pålagt å bytte skole. Regjeringen foreslår nå at også elever i videregående skole kan bli pålagt å bytte skole dersom de forårsaker et uforsvarlig skolemiljø for sine medelever. Dersom forslaget blir vedtatt, vil tvangsflytting av elever kunne bli et virkemiddel som skolene kan benytte til oppfyllelse av aktivitetsplikten i de mest alvorlige tilfellene.

 

Etter dagens regelverk kan elever i videregående skole bortvises fra undervisningen i inntil fem dager hvis de bryter skolens ordensreglement i alvorlig grad eller gjentatte ganger. Dersom bruddet er særlig alvorlig, kan elever bortvises for resten av skoleåret.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er hensynet til de andre elevenes trygghet som må være avgjørende for om en elev som krenker andres rett til et trygt og godt skolemiljø, skal tvangsflyttes hvis lovforslag blir vedtatt. I dag kan bytte av skole skje frivillig, men som regel har offeret måttet bytte skole, og ikke den som krenker. I noen alvorlige tilfeller vil nettopp skolebytte kanskje kunne være det eneste tiltaket som reelt sett kan sikre andre elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.

 

Sammenlignet med i dag, hvor bortvisning i inntil fem dager, eller for resten av skoleåret i de alvorligste sakene kan vedtas, kan et pålagt skolebytte kanskje også vise seg å være et bedre tiltak for eleven som flyttes enn bortvisning. Vedkommende mister ikke retten til å delta i et skolemiljø, med den faglige og sosiale tilhørigheten og utviklingen dette innebærer. Enkelte elever som bortvises i dag, er kanskje allerede på vei mot å utebli fra skolen som sådan. Muligheten for pålagt skolebytte kan tenkes å være et mer hensiktsmessig og mindre inngripende tiltak også for eleven som tvangsflyttes.

 

Regjeringen foreslår at tre vilkår må være oppfylt før en elev kan flyttes;

  1. Oppførselen til eleven som flyttes, må i alvorlig grad gå utover tryggheten eller læringen til andre elever.
  2. Mindre inngripende tiltak enn tvangsflytting er ikke tilstrekkelig for å gi medelevene et trygt og godt skolemiljø.
  3. Eleven selv, rektor og læreren til eleven skal ha blitt hørt før vedtak blir fattet, og andre tiltak skal være vurdert og helst prøvd ut.

 

I lovforslaget kommer det frem at departementet ønsker en høy terskel for at tvangsflytting skal kunne brukes som tiltak overfor en elev. Det skal ikke være noen enkel utvei, men det argumenteres med at muligheten for å benytte et slikt tiltak, å flytte en elev mot sin vilje, bør være den samme i videregående skole som i grunnskolen.

 

Departementet uttaler at den eventuelle lovendringen om tvangsflytting vil måtte være å anse som enkeltvedtak overfor eleven som blir pålagt flytting. Dette vil innebære at forvaltningslovens saksbehandlingsregler kommer til anvendelse, slik som rett til innsyn, kontradiksjon og rett til å klage. Departementet foreslår at Fylkesmannen skal være klageinstans for vedtak om pålagt skolebytte.

Vedtaksmyndigheten skal ifølge lovforslaget ligge hos skoleeier (fylkeskommunen), men også Fylkesmannen skal kunne vedta tvangsflytting på samme måte som situasjonen er for grunnskolene i dag.

Det gjenstår å se om lovforslaget blir vedtatt. Høringsfristen er 2. januar 2019.

 

  • Vilde B. Riiser er advokatfullmektig i Raugland Advokatene
Powered by Labrador CMS