Annonse
Debatt

Lønn ved tilsetting av lærere

Del side


Annonse

«I de tilfeller der det er spesielle problemer med å beholde eller rekruttere kvalifiserte arbeidstakere, vil partene etter forhandlinger kunne inngå avtale om endret lønnsplassering for den enkelte arbeidstaker. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas.» 
Dette er ordlyden i gjeldende hovedtariffavtale i KS, pkt 4.2.3. 

Ledelsen i Utdanningsforbundet har nylig tatt til orde for at det må være bedre å presse kommunene til å bruke denne bestemmelsen for å rekruttere kvalifiserte lærere enn å akseptere at ukvalifiserte tilsettes, uten å prøve å få søkere ved å høyne lønnstilbudet. Dette er kjernen i vår argumentasjon. 

 

Vi oppfordrer altså til bruk av det gjeldende avtaleverket som alle partene i KS-området har sluttet seg til gjennom en årrekke. Om det gjøres, og flere kvalifiserte kommer inn i stillinger der det nå er ukvalifiserte, vil to ting skje: vi reduserer problemet med bruk av ukvalifiserte og vi får noen forskjeller i avlønning som vi ikke ønsker oss, men må avfinne oss med inntil vi får rettet dem opp ved seinere anledninger.

Dette er ikke uproblematisk. Men det er ikke alternativet heller.  Som tillitsvalgte må vi ofte stå i slike vanskelige valgsituasjoner. Vi tror at alle medlemmer på sikt vil være best tjent med at vi øker presset på å bruke lønn som rekrutteringsmiddel.

 

Utdanningsforbundet har ikke lansert en ny lønnspolitikk. Vi argumenterer for å bruke en avtaletekst som allerede finnes. Den har vært i avtaleverket siden tidlig på 90-tallet. 

Våre lønnspolitiske hovedprioriteringer er de samme. Og for dem som måtte være i tvil: det er Utdanningsforbundet som gjennom Unio har fremmet de mest offensive krav om sentrale tillegg for lærergruppene.

 

Dette er ikke fra vår side en debatt om sentrale eller lokale tillegg, men om hva vi kan gjøre for å motvirke bruk av ukvalifiserte. Å bruke lønn ved tilsetting forutsetter ikke avsetning til en lokal pott i de sentrale oppgjørene. Utdanningsforbundet kjemper, for sentral lønnsdannelse og har i de siste oppgjørene i KS området fått gjennomslag for dette noe som betyr mye for oss.

 

Vi står foran et mellomoppgjør der vi vil fremme krav om sentrale tillegg som kommer våre grupper til gode. Kommunenorge står overfor store utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde lærere. Skoleverket har over de siste ti årene ikke holdt tritt med lønnsutviklingen i privat sektor. Det kan ikke fortsette.

Rekrutteringen til læreryrket for lav og frafallet av lærere stort. Når det har ført til en dramatisk økning i bruken av ukvalifiserte lærere, rammer det barna våre. Det er på sikt alvorlig for samfunnet. 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!