Annonse
Debatt

– Foreldrene og skolen er en viktig nøkkel i arbeidet for å hindre utenforskap, mener FUG-leder Gunn Iren Müller. Foto: FUG

Foreldre er viktige for å hindre utenforskap

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er glad for den tydelige og overordnede føringen i statsbudsjettet om at integrering av barn og unge er avgjørende for å hindre utenforskap, sikre sosial mobilitet og redusere barnefattigdom.

Del side


Annonse

FUG mener at foreldrene og skolen er en viktig nøkkel i dette arbeidet. 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 (prop 1 S) har FUG fått bevilget 500.000 kroner til å utvikle et informasjonshefte til bruk i flerkulturelle miljøer.

Det å nå alle foreldre med informasjon om at de er en viktig ressurs for sine barn og for skolen, har alltid stått høyt på agendaen for FUG. Dette heftet blir en viktig del av arbeidet med å forsøke å nå foreldre med innvandrerbakgrunn.

 

Lærerspesialister i hjem-skole

Alle elever trenger å oppleve tilhørighet og inkludering på skolen, og da er samarbeid mellom skolen og foreldrene en nøkkelfaktor. Det er fint at regjeringen har som mål å utdanne 3000 lærerspesialister og at dette prioriteres i budsjettet. Men da trenger skolen også spesialister på hjem-skole-samarbeidet som er så viktig for inkludering og integrering. I og med at lærerutdanningene har så lite om hjem-skole-samarbeid, kunne dette faktisk blitt den aller viktigste lærerspesialistutdanningen.

 

Et ellevte skoleår?

FUG er glad for at budsjettet øker støtten til norskopplæringstiltak, i form av etter- og videreutdanning av lærere. Vi er også positive til å gi bedre grunnopplæring til ungdom med kort botid i Norge. I budsjettet foreslås det en dobling av støtten, 70 millioner kroner, til kombinasjonsklasser for elever på videregående nivå som trenger å ta opp igjen deler av grunnskolen. Men det hadde kanskje vært vel så bra å innføre et ellevte skoleår for de elevene som trenger mer tid på å fullføre ungdomsskolen.

 

Mobbing

FUG ser positivt på at arbeidet med mobbeforebygging prioriteres i budsjettet. 115 millioner kroner er satt av primært for å støtte fylkesmennene i dette arbeidet.
Gjennom Partnerskap mot mobbing, der FUG er med, er mange forebyggende tiltak iverksatt, eller er under arbeid. For to uker siden ble en ny veileder om etablering av beredskapsteam mot mobbing i kommunene lansert av Utdanningsdirektoratet, med bistand fra FUG og KS. Den er laget på bakgrunn av erfaringer fra en rekke kommuner de fire første årene. Det var KS og FUG som lanserte ideen om beredskapsteam i 2012, og det er fint at den nye veilederen nevnes i budsjettet.

Mange foreldre som kontakter FUG, har mobbing og et dårlig læringsmiljø på skolen som et bakteppe. Foreldrene opplever dårlig kommunikasjon med skolen og at skoleledelsen ofte bagatelliserer det når de melder fra om at barnet mobbes.

Hverdagsinkludering

I budsjettet er det satt av 400 millioner velferdstiltak for å fremme integrering på andre arenaer enn skolen. Foreldrestøtte til innvandrere og flere minoritetsrådgivere er gode tiltak, som kan være en viktig nøkkel til å inkludere foreldre med annen type bakgrunn.

Alle foreldre kan bidra i sitt nabolag og nærmiljø. Det er mye enklere for nytilflyttede å komme i foreldremøter eller delta i andre settinger når de kjenner andre foreldre. Det at foreldre er trygge i barnas fritidsarenaer, kan også bidra til at de blir tryggere i sitt møte med skolen og dermed bli viktige samarbeidspartnere for skolen.

 

Jøsendal-utvalget

FUG er også glade for videreføring av lærernormen, men understreker behovet for at den følges tett opp i alle deler av landet og at ordningen evalueres.

Vi håper at disse ressursene brukes godt slik at det fører til mindre behov for spesialundervisning i skolen og at barn med stort læringspotensial får den undervisningen de har krav på, ref. anbefalingene fra Jøsendal-utvalget. Lærerne må brukes på en god måte.

FUG er også glade for at en evaluering av SFO-ordningen allerede er vedtatt, noe utvalget har etterlyst i en årrekke.

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________