Kroppsøvingslærere må stole på sitt faglige skjønn

Bokmelding. Denne boka utgjør en god dose etterutdanning for kroppsøvingslærere.

Publisert Sist oppdatert

Vurdering av elevenes læring i skole er vanskelig, og vurdering av læring i kroppsøving er for mange lærere noe av det vanskeligste de gjør i løpet av arbeidsåret. Dette kommer blant annet av det vide spennet i kompetansemål i kroppsøving, fra helt konkrete mål som for eksempel målet etter 4. trinn omkring svømmedyktighet, og mer utviklende mål om personlige egenskaper som empati og evne til å ta vare på seg selv og hverandre.

Denne spenningen gjør det utfordrende å vurdere en helhetlig kompetanse hos eleven og gjør vurdering i kroppsøving til en stor utfordring.

I tillegg har det vært et hull i litteraturen som virkelig tar grep om denne utfordringen og som kommer med konkrete eksempler som kan gjøre det lettere for lærere å gjøre jobben sin. Kjell Evensen evner å fylle dette hullet med boka «Vurdering i kroppsøving».

BOKMELDING

Vurdering i kroppsøving

av Kjell Evensen

Universitetsforlaget 2020

176 sider

Forfatteren starter med å sette både faget og vurdering i faget i en kontekst og gir også noen perspektiver på begrepet dybdelæring. At det i boka brukes plass på dybdelæring er viktig, for dette begrepet vil være i fokus for kontroverser framover da dybde i læring i skolen er fra øverste hold i Skole-Norge uttalt å ha noe med kvalitet å gjøre. Slikt sett må alle lærere ha noen formening om, og kunne gjenkjenne, dybde i læringen, også i kroppsøving.

Om det blir veldig sprik i hvordan man kjenner igjen dybde vil dette kunne gi veldig sprik i hva man vektlegger i vurderingen og hvordan man vurderer elevene i kroppsøving.

Leseren får en god innføring i hva læringsmål kan være og hvordan vurderingskriterier kan gjenkjennes. Egenvurdering og hverandrevurdering kommer tydelig fram i boka som noe forfatteren har vektlagt i egen praksis. Måten disse erfaringene legges frem på, er god og tydelig. Bruk av gode eksempler fra forfatterens hverdag som lærer gjør boka lettere å lese, og man kan lettere relatere det man leser til egen praksis og hverdag.

I boka tas også problematikken omkring fysiske tester opp koblet til vurdering, og en heldigere praksis beskrives der fysiske tester blir en læringsaktivitet kontra en mer tradisjonell vurderingsaktivitet. Videre er begrepet innsats godt beskrevet og hvilken plass dette har i ny læreplan.

Hvilke rammer en som kroppsøvingslærer har med tanke på halvårsvurdering og standspunktvurdering, blir også omhandlet i boken.

Vi får også innblikk i hvordan man kan vurdere uten karakter underveis, også dette basert på forfatterens egne erfaringer.

Gjennom boka legger også forfatteren vekt på at vi som lærere i kroppsøving må stole på vårt faglige skjønn. Det er nok dette skjønnet man er helt avhengig av for å kunne se elevenes helhetlige kompetanse i faget der målene er så vidt forskjellige i form og hensikt. Et virkelig godt poeng, som har fått sitt egen kapittel, og en av de store styrkene med boka.

Oppsummert vil du som leser få en god dose etterutdanning i et av de mest utfordrende emnene i hverdagen din som kroppsøvingslærer ved å lese denne boka. Jeg kan ikke tenke meg en eneste lærer som ikke vil sitte igjen med det inntrykket. Endelig er denne boka kommet, den har vi ventet på!

Powered by Labrador CMS