Blir dette morgendagens barnehage?

Kvalitet i barnehagen er først og fremst avhengig av de menneskelige ressursene, det vil si barna, foreldrene og barnehagens personale.

Personalet er den viktigste ressursen.

Kommune budsjettene må først og fremst sikre en god bemanning i barnehagen for å kunne gi alle barn et godt pedagogisk tilbud.

Barnehagesektoren har de siste årene vært gjennom store endringer. Myndighetenes satsning på barnehager gjennom en vekst i statlige overføringer til kommunene, har ført til en kraftig økning i barnehageplasser, innføring av maks pris og rett til barnehageplass. Nå er fokuset rettet mot kvalitet og innholdet i barnehagen..

Da må barnehagene beholde kvalifisert arbeidskraft, samtidig som det må rekrutteres flere pedagoger slik at barnehagene sikres relevant og god kompetanse i fremtiden. Vi kan ikke være med på å skape utrygge arbeidsforhold som igjen gjør at kommunene mister nødvendig kompetanse. I mange kommuner opplever vi nå at trang kommuneøkonomi ikke gir rom for kvalitetsutvikling og god bemanning, tilbudet til barn og foreldre blir heller redusert.

Kommunene må satse mer på å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet.

Stortingsmelding nr 41, (2008-2009) Kvalitet i barnehagen, krever tiltak i perioden. Sitat fra pressemeldingen: "Det skal være likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager, og barnehagen skal styrkes som læringsarena og være et sted med en inkluderende felleskap for alle barn".

Stortingsmelding nr 16.."og ingen stod igjen" (2006-2007), uttrykker behov for tidlig språkstimulering. Tidlig språkstimulering kan forebygge sosiale forskjeller og påvirker senere læringsresultater i skolen.

Når kommuner nå på grunn av økonomi må gå til nedleggelse av lavterskeltilbud, som f.eks tiltak som forbereder minoritetsspråklige barn til skolestart, blir dette helt feil vei å gå . Vi blir også med på å skape større utfordringer i skolen og opplevelsen blir i praksis det motsatte av tidlig innsats.

Det blir viktig å se sammenhengen mellom et redusert språktilbud til barn i førskolealder og videre lærertetthet og ressurstilgang i skolene.

Hvilken betydning får Stortingsmelding 16 for våre kommuner?

Tidlig innsats er viktig for barna her og nå, og gir gevinster for framtida.

En reduksjon i forhold til ekstra ansatte knyttet til barns behov for særskilt hjelp og støtte og barn med minoritetsspråklig bakgrunn, vil få konsekvenser for hele barnegruppa.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med behov for særskilt tilrettelegging stiller krav til personalet i hele åpningstida. Rett til spesialpedagogisk hjelp har de gjennom opplæringslovens § 5.7.

Bemanningen må derfor styrkes for å gi barn, både de som har rettigheter etter lovverket og de som er i "faresonen" og de andre barna, det tilbudet de har rett og behov for.

Når ressursene fra kommunene blir mindre, blir de pedagogiske lederne pålagt større ansvar med gjennomføring og oppfølging av barn med nedsatt funksjonsevne og behov for særskilt tilrettelegging.

Konsekvensen blir mindre tilstedeværelse i barnegruppa og dårligere kvalitet på tilbudet!

Er det dette som i praksis er en satsning på kvalitet og tidlig innsats?

Er det slik morgendagens barnehage skal bli?