Utdanningsforbundet og Steffen Handal skal prøve å få til en ny avtale om arbeidstid for lærere. Det var dette som var kimen til streiken i 2014. Bildet er tatt under tariffoppgjøret i vår.
Utdanningsforbundet og Steffen Handal skal prøve å få til en ny avtale om arbeidstid for lærere. Det var dette som var kimen til streiken i 2014. Bildet er tatt under tariffoppgjøret i vår.

Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale er i gang

Denne uken startet forhandlingene om en ny arbeidstidsavtale for skoleverket i KS-sektoren.

Publisert   Sist oppdatert

– Vi har ett hovedkrav; en reduksjon i årsrammene for undervisning, med særlig fokus på kontaktlærerne, opplyser Utdanningsforbundets leder Steffen Handal, til udf.no.

Det var dette tema som sparket i gang streiken i 2014. Fem år er gått siden de mye omtalte arbeidstidsforhandlingene i 2014 og splittelsen som fulgte mellom medlemmer og ledelsen i Utdanningsforbundet.

– Kanskje det var et hell i uhellet med den konflikten, at vi fikk en endring i kommunikasjonen imellom nivåene i Utdanningsforbundet, sa tidligere fylkesleder i Finnmark Bjørnar Mjøen i et intervju med Utdanning i oktober.

Konflikten og streiken i 2014

 • Ledelsen under tarifforhandlingene aksepterte et forslag til ny arbeidstidsavtale som innebar at antallet timer en lærer var pålagt å tilbringe på skolen skulle økes.
 • Da forslaget ble sendt til uravstemning ble motstanden blant medlemmene tydelig.
 • Etter en massiv mobilisering, spesielt i sosiale medier, stemte 73 prosent mot forslaget.
 • Det endte med storstreik, hvor totalt 9.000 lærere ble tatt ut.
 • Da aksepterte Utdanningsforbundet en avtale der det står at lærerne ikke kan pålegges mer bunden tid enn det de hadde.
 • Avtalen legger i stedet opp til lokale forhandlinger om tilstedeværelse på den enkelte skole.
 • I kjølvannet av konflikten hyret forbundet inn forskningsstiftelsen Fafo for å gå seg selv i sømmene. De ville vite om dialogen mellom medlemmene og sentralleddet egentlig fungerer som den skal.
 • I Fafo-rapporten «Se og bli sett» som kom i 2015 heter det: «Utdanningsforbundets forhandlingsdelegasjon, ledelse og styrende organer hadde feilberegnet holdningene i medlemsmassen. Dette reiser spørsmål om kommunikasjonen innad i organisasjonen og særlig om i hvilken grad holdninger på grunnplanet fanges opp i beslutningsorganer på høyere nivå»

Avtalen som gjelder i dag går ut ved nyttår.

UDFs krav

Kravet fra Utdanningsforbundet baserer seg på et vedtak fra landsmøtet som fant sted på Lillestrøm forrige uke.

«Utdanningsforbundet arbeider for at lærerne i skolen skal få reduserte årsrammer for undervisning, og forhindre økt binding av arbeidstiden. Årsrammene generelt må ikke føre til en dårlig arbeidssituasjon, og lærerne må ha mer tid til for- og etterarbeid.

Kjerneoppgavene er å forberede og gjennomføre undervisning, samt å utføre nødvendig etterarbeid. Tilstrekkelig tid er en forutsetning for å kunne utføre kjerneoppgavene på en god måte. Lærernes arbeidsår må baseres på elevenes skoleår.

Kontaktlærere har en sentral rolle i skolen, og oppgavene de utfører er viktige for elevenes mulighet til å lykkes. Tidsressurs til kontaktlærer må økes og kontaktlærere må få redusert sine årsrammer for undervisning. Det må også sikres tidsressurs til sosiallærer og sosialpedagogisk tjeneste.»

Under starten av forhandlingene understreket KS særlig tre forhold i det første tilbudet de kom med:

 1. Det er behov for en arbeidstidsavtale som gir større rom for samhandling i profesjonsfellesskapet.
 2. Avtalen må sikre at skoleledere gis større mulighet til å utøve pedagogisk ledelse og til å legge til rette for skoleutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid.
 3. Arbeidstidsavtalen må innrettes slik at nyutdannede lærere blir inkludert i et sterkt profesjonsfellesskap, og der de også får tid til og rom for god veiledning. Dette vil gjøre mange nyutdannede lærere tryggere og bedre rustet for å mestre arbeidssituasjonen, noe som også vil være viktig for at nyutdannede lærere fortsetter i yrket.

Forhandlingene avsluttes 9. desember, ifølge udf.no.

Her kan du lese Utdanningsforbundets krav.

Her kan du lese KS’ tilbud nr. 1